Условия за ползване

1. Определения и разяснения

"Споразумение" - означава разпоредбите на тази договореност, всякакви специфични разпоредби, както и всяка Форма за Поръчка.

"Поръчка" - Вашето искане за определена платена услуга (план), представена на страница https://www.merchantpro.bg/plans, която изцяло се урежда в настоящото споразумение.

"Услуга" – набор от инструменти и функционалности, предоставени от MerchantPro, които могат да бъдат използвани за създаване и управление на онлайн магазин.

"Хостинг" – услуга, предоставяна от MerchantPro, която позволява на физически лица и фирми да съхраняват електронни данни, които могат или не могат да бъдат публично достъпни, както и да използват собствени домейни, собствени поддомейни или "domain.shopmania.biz" поддомейни, чрез получаване на необходимото пространство на сървърите на MerchantPro.

"Техническа трудност" – техническа нередност, която засяга възможността да се използват Услугите в тяхната цялост.

"Планирана манипулация" – всяка намеса, която се прави с цел запазване на Услугите в добра годност, извършена върху платформата на MerchantPro, която може да засегне възможността за използване на Услугите.

"Уведомление" – писмено съобщение, изпратено по електронната поща или показващо се във всеки раздел на платформата на MerchantPro, по отношение на някаква планирана манипулация, която може да повлияе върху възможността за използване на Услугите. MerchantPro ще направи всички разумни усилия, за да уведоми Клиента за Планираната манипулация най-малко 24 часа предварително.

"Страна" - всяка от страните, съгласили се с настоящото споразумение.

"План от услуги" - цена за услугите, предоставени за преглед на страница https://www.merchantpro.bg/plans, поръчани от Клиента и включващ набор от функционалности, които могат да бъдат променяни без предупреждение от доставчика на Услугите. Клиентът ще бъде уведомен изрично, ако е необходимо, за всяка промяна в цената, засягаща поръчка, която е в процес на уговаряне. Планът от услуги, поръчан от Клиента и посочен в Поръчката, се добавя към фактурата.

"Клиентска поддръжка" - MerchantPro центъра за техническа поддръжка, с адрес на електронна поща support@merchantpro.bg, работещ от понеделник до петък, между 09.00 - 18.00 ч. (GMT +2) или достъпен чрез формата за контакт на страница https://www.merchantpro.bg/info/contact .

"Нормална употреба" - използването на Услугите в съответствие с Поръчката на клиента, единствено за целите, за които са предназначена, предвидени от MerchantPro в рамките на капацитета и функционалностите, които са на разположение и обвързани с разпоредбите на настоящото споразумение и на Условията за ползване на услугите на MerchantPro.

"Условия за ползване" - правила, публикувани на адрес https://www.merchantpro.bg/info/terms, които Потребителят се съгласява да спазва, за да използвате Услугата. Правилата подлежат на промяна без предварително известие.

"Джаджа" - приложение или компонент на софтуерен интерфейс, който позволява на потребителя да изпълнява функция или дава достъп до Услуга.

"СУПТО" - Софтуер за Управление на Продажбите в Търговските Обекти. Терминът е разписан в наредба Н-18.

"изнасяне" или "експорт/импорт на данни" - начин на комуникация между приложения (вкл. приложения от трети страни), при който се пренасят данни (чрез автоматично създаване и изтегляне на файлове с данни) от едно приложение в други по автоматичен, предварително определен път, без за това да се изисква човешка намеса.


2. Информация относно Условията за ползване

2.1 Настоящите "Условия за ползване" са правилата и условията, според които Уебсайтът на MerchantPro и Услугите ви се предоставят за ползване.

2.2 С достъпа си до Уебсайт (преглеждане, регистриране) или използване на Услугите, Вие приемате и се съгласявате, да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, така че молим да ги преглеждате периодично. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или Услуги.


3. Промените в Общите условия за ползване

3.1 Ние непрекъснато правим подобрения в Уебсайта и Услугите, които предлагаме, затова си запазваме правото да правим необходимите промени в тези Условия за ползване по всяко време, без предварително известие до лицата, ползващи Уебсайта или Услугите (към които по-натам ще се обръщаме с „Вие”, „Вас” или "Потребители").

Всички промени, отнасящи се до такси и цени, ще влизат в сила 7 дни след като промяната е направена публично достояние в съответната област на Уебсайта. Всички други промени влизат в сила още в деня на публикуването им на Уебсайта. Чрез достъпа до или използването на Уебсайта и Услугите, Вие приемате и се съгласявате с всички тези промени. Ако не сте съгласни с всички тези промени, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и / или Услугите.


4. Описание на услугата

4.1 MerchantPro предоставя набор от инструменти, които могат да бъдат използвани за създавате и управление на онлайн магазин и хоства онлайн магазини на нейни сървъри, така че те да могат да бъдат достъпни от трети страни, потребителите на интернет.

4.2 Партньорът заявява и гарантира, че ще използва Услугите само в съответствие с настоящото споразумение, с политиката за защита на личните данни, която е на разположение на адрес https://www.merchantpro.bg/info/privacy и с приложимите закони (включително, но не само на политики и закони, свързани със нежеланите търговски съобщения, неприкосновеността на личния живот, сквернословие, клевета, и т.н.). Клиентът се съгласява да обезщети и да опазва MerchantPro срещу каквито и да е щети, загуби, отговорности, глоби и разноски (включително, но без ограничение на разходи и разумни адвокатски хонорари) във връзка с всеки иск или действие, което произтича от съмнително нарушение на гореизложеното или други правила на обществения ред. Въпреки че MerchantPro няма задължение да наблюдава съдържанието, публикувано от партньор или в следствие на използването на Услугите от партньора, MerchantPro може да реши да направи това и може да премахне всяко съдържание или да забрани всяко използване на услугите, които смятне, че могат да бъдат (или има подозрения, че могат да бъдат) в нарушение от гореизложеното и други правила на обществения ред.

4.3 Настоящото споразумение замества всички предишни споразумения, договорености или други разбирателства по отношение на услуги между Клиента и MerchantPro, независимо дали са в устна или писмена форма. Настоящото споразумение не обезсилва предишни задължения, коит са дължими към MerchantPro и следва да бъдат заплатени за услуги, предоставяни по-рано.


5. Срок на споразумението

5.1 Това споразумение влиза в сила в датата на приемането му със "съгласие" или "приемане" на някое от неговите копия ("Дата на влизане в сила") и ще продължи да бъде в сила докато не бъде прекратено в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.2 Всяка Поръчка влиза в сила, когато MerchantPro получи плащането, съответстващо на поръчаната Услуга, и продължава действието си до: (а) съответната Поръчка бъде прекратена в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение или в съответствие с разпоредбите на самата поръчка, или (б) настоящото споразумение и всички Поръчки се прекратят в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.3 Ако не направите нова поръчка за Услуги след изтичане на настояща поръчка, в съответствие с нейните разпоредби, MerchantPro ще понижи/ограничи достъпа до Услуги и Вашият онлайн магазин може да стане недостъпен за трети страни. Вие все още ще имате достъп до Вашия потребителски профил и ще можете да поставите нова Поръчка за Услуги.

5.4 Настоящото споразумение е валидно за неопределен срок. То изтича, когато спрете да използвате Услугите, ако закриете профила си, ако профилът ви е анулиран автоматично от системата - може да се случи, ако не извършвате дейност в профила си за период по-дълъг от 6 месеца, или ако MerchantPro спре достъпа до Услугите, в следствие на нарушаване на коя да е от клаузите на това споразумение.

5.5 Услугите, за които бивате таксуван, могат да бъдат спрени веднага щом закупения План изтече.


6. Плащане

6.1 Партньорът се съгласява да заплаща предварително на MerchantPro всички такси, приложими за Услугите, които са избрани от него в Поръчката, и които са на разположение за преглед на адрес https://www.merchantpro.bg/plans, и са в сила по време на подаване на поръчката, редом с всички приложими данъци, ако има такива. Таксите за услугите могат да бъдат променяни от MerchantPro без предизвестие.

6.2 Плащането на Партньора към MerchantPro ще се счита за валидно, когато MerchantPro го получи и само след като Вие получите достъп до поръчаните Услуги.

6.3 В случай на неплащане на приложимите такси до датата на падеж, MerchantPro може да ограничи, временно или постоянно да преустанови или да закрие Вашия профил, онлайн магазин и достъп до Услуги.

6.4 MerchantPro ще издаде фактура в рамките на 5 работни дни след получаване на плащането. Партньорът ще може да изтеглите фактурата от своя потребителски профил.


7. Достъп до Уебсайта и Услугите

7.1 MerchantPro предоставя на Клиента разрешение за достъп до MerchantPro и Услуги при следните условия:

 1. всички действителни потребители, представляващи Клиента или самият Клиент, трябва да бъдат над 18 годишни, за да могат да получават достъп до Услугите, предоставяни от MerchantPro.
 2. Клиентът декларира, че всички представени от него данни са актуални, пълни и точни, както се изисква в процеса на регистрация или в други раздели на Уебсайта и се съгласява да поддържа, и актуализира тази информация, за да се поддържа актуална, пълна и точна. MerchantPro си запазва правото да прекрати достъпа до Услугите, ако се установи, че информацията, предоставена от Потребителите не отговаря на изискванията, изброени по-горе. MerchantPro си запазва правото да откаже регистрация или да прекрати профилите, които сметне за неподходящи.
 3. строго е забранено възпроизвеждането, дублирането, копирането, продаването, препродаването или използването за търговски цели, какъвто и да е аспект или част от Уебсайта и Услугите;
 4. интервенции, които могат да причинят временна или постоянна дисфункция на Уебсайта са строго забранени;
 5. строго е забранено да се намесвате или да нарушавате функционирането на Уебсайта, Услугите, сървърите и мрежите, свързани с Уебсайта или Услугите, с изключение на тези промени, необходими за оптимално използване на Уебсайта;
 6. строго е забранено да хулите или по някакъв друг начин да тормозите или да нахлувате в личния живот на другите членове;
 7. строго е забранено изпращането на нежелана поща или неразрешени рекламни или промоционални материали. Предприемането на такива действия ще доведе до автоматично прекратяване на вашия профил. Клиентът приема, че е задължен и отговорен за всички действия, които не са в съответствие с приложимото законодателство.
 8. ние не можем и не проверяваме дали домейн или поддомейн името, което сте избрали, или използването на това име, нарушава законните права на други. Ние Ви призоваваме да проведете изследване, за да потвърдите дали името на домейна, който сте избрали или неговата употреба, не нарушава законните права на други. Клиентът признава себе си за отговорен за всички действия, които нарушават законните права на трети лица. Ако такива действия бъдат проследени и водят до клиента, ние си запазваме правото да преустановим профила на клиента.
 9. MerchantPro си запазва правото да преустанови профила, който използва домейн или поддомейн имена, които са вредни, заплашителни, оскърбителни, клеветнически, вулгарни, нецензурни, нарушаващи нечий личен живот, изявяват омраза, или ако по друг начин деградират или сплашват лица или групи хора по отношение на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане и др.
 10. строго е забранено да използвате Услугите с цел извършване на незаконни дейности според приложимото право. Такива дейности ще доведат до спиране на потребителския профил. Нито един клиент не може да използва Услугата, за да предоставя, продава или предлага за продан на следните: реплики на оригинални маркови продукти; контролирани вещества; нелегални дроги и наркотици; оръжия; пиратски материали, инструкции създаване, сглобяване или получаване на незаконни стоки или оръжия от всякакъв вид, с цел атака; информацията, използвана, за нарушаване на авторски права, нарушаване на търговска марка или унищожаване на друга интелектуална собственост или информация; данни, използвани за незаконно вреда върху хора или животни.
 11. ако клиент/потребител не е влизал в профила си повече от 6 месеца, то достъпа до Услуги може да бъде временно спрян и онлайн магазините, свързани с този профил, няма да са видими. Ако няма активност в съответния профил след спирането, MerchantPro си запазва правото да премахне окончателно спрените профили и цялото съдържание свързвано с тях от системата .
 12. ако Клиентът/Потребителят не поднови Плана за онлайн магазин преди датата на изтичане на Плана, онлайн магазинът автоматично се деактивира и няма да бъде достъпен. Онлайн магазинът ще се активира отново след подновяването на плана за този магазин и след потвърждаване на плащането.
 13. MerchantPro си запазва правото да прекрати достъпа до всеки потребителски профил по всяко време, в случай на съмнения относно автентичността и точността на информацията, предадена чрез Уебсайта или Услугите;
 14. Клиентът/Потребителят е единственият отговорен за всички действия, извършени с използването на Услугите и за цялото съдържание, предавано чрез Уебсайта или Услугите. MerchantPro не носи отговорност към клиента или към трети лица, за загуби на печалба или специални, случайни, или последващи вреди, произтичащи от, или във връзка с Уебсайта или Услугите.
 15. използването на MerchantPro Услугите не гарантира одобряването на регистрацията на потребителя в сайта за сравняване на цени, предлаган от ShopMania.
 16. нарушение на настоящото споразумение автоматично ще доведе до прекратяване на Вашия достъп до профила.
 17. Всички платими такси, описани по-долу, са невъзстановими, освен ако изрично не е упоменато друго в този документ. MerchantPro може да предвиди възстановяване в рамките на първите 15 (петнадесет) дни след първата покупка на потребителя. Тази гаранция важи само първа поръчка на Услуги в MerchantPro.
 18. Клиент/Потребител може да откаже своя профил по всяко време. Чрез отказване на потребителския профил онлайн магазините, свързани с профила няма да бъдат видими. Профилите, които са били отказани, свързаните с тях онлайн магазини и цялата им информация ще бъдат изтрити, ако потребителският профил не е активиран в рамките на 1 месец от датата отказа. За да активира профила, потребителят трябва да влезе в системата и да потвърди повторното активиране.
 19. Клиентът/Потребителят се съгласява с всички Условия за ползване, и политика по конфиденциалност, предназначени за посетителите на неговия магазин. MerchantPro дава възможност на Клиента да извършва промени по Условията за ползване и Политиката по конфиденциалност, предназначени за крайните клиенти, но не може да бъде отговорна за тяхното съдържание и/или изпълнението им от страна на Клиента.

7.2 За достъп до услугите, предоставяни от MerchantPro на Клиенти/Потребителят трябва да се създаде нов профил в Уебсайта. Клиентът ще получите парола и указания след приключване на процеса на регистрация. Клиентът е отговорен за поддържането на поверителността на паролата и на информацията в профила, както и за всички дейности, които се случват в рамките на профила. Ние не трябва да се носим отговорност заради лица, които нямат разрешение за използване на паролата или профила. Всякакви съмнения за неоторизирана употреба на Вашия потребителски профил трябва да бъдат незабавно и надлежно съобщени на support@merchantpro.bg. MerchantPro не трябва да се носи отговорност за вреди, причинени на клиента, ако възникнат такива ситуации.

7.3 Клиентът не трябва да използва никакви автоматизирани средства (като например скриптове) за достъп до Уебсайта или Услугите, или да събира информация от тях.

7.4 Връзки към други уебсайтове или източници могат да бъдат предоставяни от MerchantPro или от трети страни. След като контрол върху такива сайтове и източници не може да се извършва, чрез използване на Уебсайта и Услуги на MerchantPro Вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за съдържанието на такива външни сайтове или ресурси, че ние не потвърждаваме и не носим отговорност или задължение относно всякакво съдържание, реклама, продукти, информация за продукти, или всякакви други материали, които са предоставени на разположение на, или чрез тези сайтове. Освен това, Вие приемате и се съгласявате, че всяка щета или загуба, причинена, или се подозира че е причинена от използването на такива външни ресурси, няма да бъде търсена от MerchantPro или от някоя трета страна-патньор на MerchantPro.

7.5 За всяко електронно съобщение, изпратено във връзка с Услугите, Клиентът потвърждава и се съгласява, че получателят също е съгласен да получава такава комуникация и че Клиентът не трябва да се ангажира с изпращане на нежелани електронни съобщения.

7.6 MerchantPro си запазва правото да откаже молбата Ви за използване на други услуги на ShopMania.

7.7 Изискуемата информация, подавана към НАП съгласно нормативно установените изисквания за обстоятелствата, касаещи публичния списък от електронни магазини на НАП, се предоставя единствено на клиенти в MerchantPro, след изрично тяхно искане и след удостоверяване, че те действително са клиенти на платформата.


8. Отговорност за съдържанието

8.1 Клиентът признава отговорността си за цялата информация, данни, текст, фотографии, графики, видео, съобщения и всякакви други материали, публикувани в онлайн магазина си.

8.2 Клиентът се заявява, че той е собственик на всички материали, публикувани в съдържание и в случай на нужда Клиентът гарантира, че изцяло ще запази MerchantPro невредима във всички ситуации чрез получаване на всички необходими съгласия или разрешения от трети страни, преди да използва техните материали/съдържание по всякакъв начин, включително за възпроизвеждане и разпространение в онлайн магазин или други канали.

8.3 Клиентът се съгласява да не използва поддомейни или домейни или да публикува съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на ничия страна, освен ако притежава съгласието на собствениците за извършване на такова действие.

8.4 Клиентът няма да публикувате съдържание, което може да навреди на MerchantPro или на трети страни.

8.5 Клиентът няма да публикувате никакво съдържание, което е невярно, неточно, незаконно, вредно, обидно, вулгарно, което засяга неприкосновеността или което обижда или плаши отделни лица или групи хора по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или увреждания.

8.6 Клиентът няма да публикува никакво съдържание, което насърчава незаконни дейности.

8.7 Клиентът няма да публикува или разпространява никакво съдържание, което съдържа нежелани или непозволени реклами, "нежелана поща", "спам" или непоискана информация.


9. Политики по отношение на MerchantPro Джаджи

9.1 Клиентите/Потребителите, създали и предоставили на разположение на обществеността джаджа MerchantPro, са длъжни да се придържат към следните правила. Ако не успеят да се съобразят с тези политики, MerchantPro си запазва правото да преустанови профила им и/или да забрани джаджите по всяко време.

9.2 Понеже MerchantPro може да промени политиката си по всяко време, Клиентът трябва да проверява тази страница периодично за актуализации. Отговорност на Клиента е да се държи информиран за промените в тези правила.

9.3 Клиентът не може да поставя MerchantPro джаджи на страници, които показват съдържание, което нарушава долупосочените насоки.

9.4 Сайтове, в които е поставена MerchantPro джаджа на разположение на обществеността, не могат да съдържат или да препращат към:

 1. Порнографско съдържание и съдържание за пълнолетни
 2. Съдържание, свързано с насилие
 3. Съдържание, свързано с расова нетърпимост или пропаганда срещу лице, група или организация
 4. Прекомерно богохулство
 5. Съдържание, свързано с пробиване на компютърна или мрежова сигурност
 6. Съдържание, свързано с хазарт и залагания
 7. Съдържание, свързано с наркотици и незаконни лекарствени средства
 8. Продажба на бира или твърд алкохол
 9. Продажба на тютюн или тютюневи изделия
 10. Продажба на лекарства по рецепти
 11. Продажба на оръжия или боеприпаси (например огнестрелни оръжия, компоненти за огнестрелни оръжия, бойни ножове, електрошокови устройства)
 12. Продажба на продукти, които са копия или имитации на дизайнерски, маркови или други стоки
 13. Продажба или разпространение на курсови работи или университетски есета
 14. Съдържание за програми, които компенсират потребители за кликове върху реклами или специални предложения, за извършване на търсения, за сърфиране в уебсайтове или за четене на електронни съобщения
 15. Всяко друго съдържание, което е незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законовите права на другите
 16. Незаконно сваляне, торенти, търсачки на торенти

9.5. Сайтовете, в които са приложени MerchantPro джаджи на разположение на обществеността, трябва да се придържат към общоприетите насоки за качество на работа, включително, но без да се ограничават до:

 1. Сайтовете не трябва да използват прикрити или дебнещи препратки;
 2. Сайтовете не трябва да съдържат страници със злонамерено поведение, като фишинг, инсталиране на вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер;
 3. Сайтовете не могат да променят настроените предпочитания на потребителите в браузера, да пренасочват потребителите към нежелани уебсайтове, да започват сваляния на вреден софтуер или да съдържат изскачащи прозорци, които пречат на навигирането в сайта.

10. Гаранция за Услугите

10.1 Клиентът/Потребителят използва Услугите на свой риск. Освен ако не е изрично предвидено друго в настоящото споразумение или в случай на изискване от приложимото право, MerchantPro не гарантира, че Услугите ще бъде непрекъснати или без грешки, нито пък дава никаква гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите. Услугите се предоставят във вида, в който са и MerchantPro се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, включително, но без да се ограничава до косвени гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел и за ненарушение на авторското право.


11. Законови задължения и ограничена отговорност

11.1 Всеки въпрос във връзка с или произтичащ от използването на Уебсайта, включително всяко нарушение или предполагаемо / евентуално нарушение на тези Условия за ползване, или Ваше нарушение на всяко право или на правата на трети страни, което може да доведе трета страна до претенции и/или изискване за покриване на вреди и щети към нас и нашите Партньори и служители, ще бъде напълно покрита и компенсирана от Вас.

11.2 Всяка отговорност за вреди в компютърната система на клиента или загуба на данни, получени вследствие от използването на Уебсайта, не трябва да довеждат MerchantPro под отговорност. Без значение от обстоятелствата MerchantPro не гарантира целостта на файловете, които можете да изтеглите или дали тези файлове са без вируси, не са заразени или не съдържат някаква друга заплаха.

11.3 В никакъв случай MerchantPro не може да бъде подвеждана под отговорност, независимо дали заради нарушение на договор или закононарушение (включително при небрежност, строга отговорност или по друг начин), за никакви косвени, наказателни, специални, примерни, случайни или закономерни щети (включително, но без ограничение до: загуби на спестявания, пропуснати ползи, загуба на репутацията, загуба или повреда на данни или прекъсване на бизнес), дори ако MerchantPro е била уведомена предварително за такава възможност.

11.4 MerchantPro не бива и не може да бъде подвеждана под отговорност за загуба на данни в резултат от Вашите преки или непреки действия. Ако данни, в зависимост от тяхното естество, могат да бъдат възстановени, възстановяване им е еднолична отговорност на Клиента. Клиентът може да възстанови данни в рамките на 72 часа от изтриването им чрез използване на наличните възможности в своя потребителски профил. MerchantPro не гарантира, че всички изтрити данни могат да бъдат възстановени и не може да бъде държана отговорна за целостта на възстановените данни.

11.5 MerchantPro не носи отговорност за съдържанието, предоставено от Вас. В случай на търсене на отговорност и претенции от клиенти или трети лица, MerchantPro веднага ще прехвърли тази отговорност и претенции към Клиента; Клиентът се съгласява незабавно да ги приеме.

11.6 Нито една от страните по договора не трябва да бъде отговорна пред другата страна за проблеми, които се случват извън сферата на влияние на страните по договора (непреодолима сила, вина на трета страна, неизпълнение на комуникационни мрежи и други оператори или проблеми, които се намират в сферата на риска на други доставчици и т.н.).

11.7 MerchantPro не трябва и не може да бъде подведена под отговорност за автоматична и окончателно премахване от системата на вече спрени профили за неактивност и свързаното с тях съдържание.

11.8 MerchantPro не предоставя СУПТО. MerchantPro няма регистриран СУПТО продукт, но може да изнася данни (експорт на данни) според изискванията на Наредба Н18 към софтуери, които са регистрирани като СУПТО в регистъра на НАП. Всеки Клиент/потребител е задължен сам да избира СУПТО софтуер, предоставен от трета страна, който да използва, в случай че за последния възниква съответното изискване. Всеки търговец (юридическо лице или едноличен търговец), използващ платформата на MerchantPro лично отговаря за правилния експорт на данни от онлайн магазина в MerchantPro към СУПТО софтуера, според наличните възможности за експорт на данните, от страна на платформата, и наличните възможности за импорт на данните, от страна на СУПТО софтуера.

11.9 С приемане на настоящите условия за ползване на услугите, предоставяни от MerchantPro, клиентите на MerchantPro, декларират, че носят лична отговорност, в случай че от компетентния орган по приходите (Национална агенция за приходите) бъде установено неспазването на изискванията, инкорпорирани в НАРЕДБА Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, както и се съгласяват, че MerchantPro не носи никаква отговорност в случай че клиент или потребител не е спазил изискванията на НАП.


12. Обезщетение

12.1 Клиентът се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва MerchantPro и нейните служители, директори, собственици, агенти, сътрудници, съветници и консултанти от и срещу всякакви претенции, действия, искания, отговорности, щети (включително правни и професионални такси) заявявани от трети страни и произтичащи от използването на Услугите, поведението на Клиента, съдържание, комуникации, предполагаемото нарушение на интелектуалната собственост към трета страна или права за неприкосновеност на личния живот, или нарушение на настоящото споразумение.


13. Ограничаване на средствата за защита

13.1 Клиентът се съгласява, че ако MerchantPro наруши настоящото споразумение, единственото средство за защита ще бъде да прекрати това Споразумение и връзката си с MerchantPro. Това важи независимо от това дали средството за защита изпълнява своята основна цел.


14. Наличност на услугата

14.1 MerchantPro си запазва правото да променя структурата и интерфейса на всяка страница от Уебсайта на MerchantPro по всяко време и без предизвестие и да прекратява достъпа до Услуги, временно или постоянно, частично или изцяло. MerchantPro ще изпълни задълженията си към Партньорите до датата на изтичане на плановете за обслужване, платени от Партньора предварително.


15. Други разпоредби

15.1 Двете страни се задължават да се отнасят със строга конфиденциалност към всички данни, информация и документи, които станат достояние въз основа на тяхното сътрудничество и които са задължени да се пазят в тайна. За подаването на такава информация или използването й към трети лица, се изисква предварителното съгласие на другата страна по Споразумението. Страните по това Споразумение ще налагат задължение за опазване в тайна на информация и данни към всяка трета страна, на която е възложена такава информация или услуги, произтичащи от настоящото споразумение. Тази забрана не се прилага за съобщения, направени само за вътрешното разпространение, или за уведомяване на страните, задължени по закон или договор, да запазят мълчание по тези въпроси. Изключенията от разпоредбите на тази точка включват: споменаване страните по договора и общо описание на предмета на споразумението в прес-съобщения, предложения или други маркетинг документи, които принадлежат на страните към споразумението. Въпреки евентуалното прекратяване на настоящото споразумение, независимо от причината, задълженията в съответствие с тази точка трябва да останат в сила за срок от 12 (дванадесет) месеца след прекратяване на Споразумението.

15.2 MerchantPro може да възлажи на трети страни да предоставят Услугите по Споразумението.

15.3 Никаква агенция, съдружие, съвместно предприятие или трудова заетост не се създава в резултат на настоящото Споразумение и не сте упълномощен да обвързвате MerchantPro в каквото и да било отношение.

15.4 Ако отделни разпоредби на настоящото Споразумение бъдат изцяло или частично невалидни, това няма да засяга валидността на останалата част от Споразумението. Страните се задължават да заменят невалидните разпоредби с валидни по такъв начин, че икономическата целесъобразност, преследвана от настоящото Споразумение, да бъде постигната възможно най-пълно. Това се прилага съответно ако има нежелан вратичка в разпоредбите или има разпоредби, които са неприложими.

15.5 Всички правоотношения, породени от договорните взаимоотношения, трябва да бъдат предмет на румънски приложими закони.

15.6 Единствено място на юрисдикция за всички спорове, възникващи във връзка с това Споразумение, е съответния офис на централата на ShopMania или, ако MerchantPro вземе такова решение, мястото на Вашата стопанска дейност.

15.7 Това споразумение е написано на български език и трябва да бъде задължителен и контролен език за всички въпроси, отнасящи се до смисъла и тълкуването на настоящото споразумение.


16. Информация за запазената марка

16.1 "MerchantPro" и логото на MerchantPro са търговски марки на Шопмания БИЗ ООД. Вие се съгласявате да не показвате или използвате, по какъвто и да е начин, търговската марка на MerchantPro или всяко свързано с нея съдържание без предварително разрешение от Шопмания БИЗ ООД.


Анекс - Условия по обработка на данни

1. Термини

"Законодателство за опазване на данните" означава Европейска директива 95/46/EC и 2002/58/EC, и всеки друг нормативен акт или регламент, прилагащ или приет в съответствие с тях, или такъв който изменя или заменя някой от тях (включително Общия регламент за защита на данните, Регламент (ЕС) 2016/679);

"Обработващ лични данни", "съответно физическо лице", "субект на данни", "администратор", "администратор на лични данни", "обработващ", "обработващ подизпълнител", "подизпълнител" се тълкуват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните;

"Лични данни" ("лични данни на съответно физическо лице"), както се използва в този Анекс, означава информация, свързана с идентифицируем или идентифициран субект на данните, който посещава или осъществява връзка с магазина на клиента ("администратор"), която MerchantPro ("обработващ") обработва, за да предостави Услугите;

"Услуги" означава предоставяните на Вас, Клиентът, услуги от MerchantPro, според разпоредбите в Условията за ползване на MerchantPro.

"Обработващ подизпълнител" означава трети страни, упълномощени съгласно настоящите Условия за обработка на данни, да имат логичен достъп до Лични данни и да ги обработват, за да предоставят части от Услугите и всяка свързана с тях техническа поддръжка;

"Период" означава периодът от 25 май 2018 до края на предоставяне на услугите на MerchantPro.

Всички други условия в настоящия Анекс имат същото определение, както в споразумението.

2. Въведение

Тези Условия за обработка на лични данни се сключват от MerchantPro и Клиент и допълват Споразумението. Условията за обработка на данни влизат в сила на 25 май 2018 г.

Тези Условия за обработка на лични данни отразяват съгласието на страните относно условията, уреждащи обработването и сигурността на личните данни на субектите във връзка със законодателството за защита на личните данните.

3. Обработване на лични данни

3.1 Вие се съгласявате, че MerchantPro ще обработва личните данни като обработващ лични данни, само за целите на предоставянето на Услугите. Ако по закон MerchantPro се изисква да обработва личните данни за каквато и да е друга цел, MerchantPro ще Ви предостави предварително известие за това изискване, освен ако на MerchantPro не е забранено от закона да предоставя такова известие.

3.2 MerchantPro ще Ви уведоми незабавно, до степен разрешена от закона, след получаване на запитване или жалба от субект на данни или надзорен орган, свързани с обработваните от MerchantPro лични данни.

3.3 MerchantPro ще прилага и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу неправомерно или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, кражба, промяна или разкриване. Тези мерки ще са съответстващи на вредата, която би могла да възникне вследствие на неразрешено или незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, повреждане или кражба на Лични данни и съответстващи на естеството на Личните данни, които подлежат на защита.

3.4 MerchantPro ще Ви уведоми незабавно след като се запознаете и потвърдите всяко случайно, неразрешено или незаконно обработване, разкриване или достъп до личните данни.

3.5 MerchantPro ще гарантира, че персоналът, който има достъп до Личните данни, е обект на задължения за поверителност, които ограничават възможността да разкриват Лични данни.

3.6 В процеса на предоставяне на Услугите Вие потвърждавате и се съгласявате, че MerchantPro може да използва обработващи подизпълнителни за обработка на лични данни. Използването на конкретен подизпълнител от MerchantPro за обработка на лични данни трябва да е в съответствие със законодателството за защита на данните и трябва да се урежда от договор между MerchantPro и подизпълнителя. На MerchantPro е позволено да използва същите подизпълнители, с които вече има договорни отношения от преди 25 май 2018 г.

3.7 MerchantPro ще помога на Клиента по отношение на всички заявки за достъп до лични данни, както е посочено в Закона за защита на личните данни. Ако Клиентът не може да обработва тези заявки с наличната функционалност, предоставена на Клиента като част от Услугите и обработката на тези заявки изисква директна намеса от MerchantPro, MerchantPro може да начисли такса, определена в зависимост от времето, прекарано от MerchantPro в подпомагане на Клиента. Клиентът ще бъде информиран за такива такси предварително.

3.8 MerchantPro ще позволи на Клиент или посочена от Клиента трета страна, да извърши одит (включително проверки), за да провери спазването на задълженията от страна на MerchantPro по настоящите Условия за обработка на данни. Клиентът ще изпрати всяко искане за одит в писмена форма 30 дни предварително. MerchantPro и Клиентът ще обсъдят и договорят разумната начална дата, обхват и продължителност и одита за сигурност и конфиденциалност. MerchantPro може да възрази срещу всяки трето лице - одитор, посочено от Клиента, ако одиторът според разумното мнение на MerchantPro, не е подходящо квалифициран или независим, конкурент на MerchantPro или по друг начин явно неподходящ. Всяко такова възражение от MerchantPro ще изисква Клиентът да назначи друг одитор или сам да проведе самия одит. MerchantPro може да начисли такса за всеки одит. MerchantPro ще предостави на Клиента допълнителни подробности за всяка приложима такса и основата на нейното изчисляване преди всеки такъв одит.

3.9 Клиентът носи пълна отговорност за правилното използване на Услугата, за да гарантира спазването на законодателството за защита на личните данни.

3.10 Клиентът носи пълна отговорност за гарантиране на сигурността на данните, системите и устройствата за достъп на Клиента, използвани за пряк или косвен достъп до Услугите.

3.11 Клиентът носи пълна отговорност да гарантира сигурността на Личните данни, които Клиентът може да избере да прехвърли или съхранява извън местата, предоставени като част от Услугите.

3.12 Клиентът носи пълна отговорност за инциденти, които могат да засегнат Личните данни, ако такива инциденти са причинени от неправилното използване на Услугите от страна на Клиента.

4. Видове лични данни

Личните данни могат да бъдат следните видове:

 • данни за профила, като идентификационен номер на профил, идентификатор на устройство, IP адрес, история на използването на услугата и т.н.;
 • Лични данни като име, имейл адрес, адрес, телефонен номер;
 • история на действията и история на покупките;
 • ако е инструктиран от Клиенти, последващ Клиент ползва Услугите, други допълнителни данни, които MerchantPro не може да предвиди.

5. Категории Субекти на данни

Личните данни ще се отнасят за следните категории субекти на данни:

 • субекти на данни, за които MerchantPro събира лични данни при предоставянето на Услугите си на Клиента; и/или
 • субекти на данни, на които личните данни се прехвърлят към MerchantPro във връзка с Услугите, по указание или от името на Клиента.

6. Изтриване на данни

6.1 Изтриване на време на периода

 1. Ако Услугите предоставят на Клиента необходимата функционалност за иницииране на изтриването на Лични данни, тогава MerchantPro ще изтрива такива Лични данни от своите системи възможно най-бързо и в рамките на 180 дни, освен ако законодателството на ЕС или на държавите-членки на ЕС изисква съхранение.
 2. Ако функционалността на Услугите не включва възможността Клиентът да изтрива Лични данни, тогава MerchantPro ще изпълни всяко разумно искане от Клиента за улесняване на такова изтриване, доколкото това е възможно, като се вземе предвид естеството и функционалността на Услугите, и освен ако законодателството на ЕС или държавите-членки на ЕС не изисква съхранение. MerchantPro може да наложи на Клиента такса за такива интервенции. MerchantPro предварително ще предостави на Клиента допълнителни подробности за всяка приложима такса и основата на нейното изчисляване.

6.2 Изтриване при изтичане на периода

При изтичане на периода, Клиентът инструктира MerchantPro да изтрие всички Лични данни (включително съществуващите копия) от системите на MerchantPro, в съответствие с приложимото законодателство. MerchantPro ще се съобрази с настоящата инструкция възможно най-бързо и в рамките на 180 дни, освен ако законодателството на ЕС или на държавите-членки на ЕС не изисква съхранение.

7. Услуги на трети страни

Като част от Услугите, предоставяни на Клиента, MerchantPro предлага директна интеграция с някои популярни уеб приложения и инструменти и също така предоставяме персонализирана интеграция с услуги на трети страни, ако това се изисква от Клиента. Клиентът трябва да гарантира, че услугите или инструментите на трети страни, които Клиентът може да избере да ползва, също трябва да са съобразени със Закона за защита на личните данни. MerchantPro няма да носи отговорност на никое ниво за щети, произтичащи от използването на партньорски инструменти или други инструменти на трети страни, използвани заедно с Услугите на MerchantPro.

8. Разни

В случай на конфликт или несъответствие между разпоредбите на споразумението и настоящия Анекс, разпоредбите на Анекса имат предимство.

Политика на конфиденциалност
Използваме бисквитки, за да създадем необходимата функционалност и да подобрим преживяването в сайта ни. С продължаване на прегледа на сайта Вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитки.