Условия за ползване

Чл. 1 Определения

"Бенефициент" - договорен партньор на MerchantPro, който действа директно или чрез пълномощници (като служители, сътрудници на Бенефициента или трета страна, упълномощена от Бенефициента), с цел използване на Услугите.

"Потребител" - всяко лице, което има упълномощен достъп до Услугите чрез потребителски акаунт от името и за сметка на Бенефициента.

"Договор" - настоящото споразумение, което може да бъде валидно сключено изключително на български език.

"Приемане на офертата"- завършване от Бенефициента на процеса по създаване на акаунт в MerchantPro.

"Формуляр за поръчка" - електронен документ, който действа като форма на комуникация между MerchantPro и Бенефициента, чрез която по искане на Бенефициента MerchantPro се съгласява да предостави заявените Услуги, а Бенефициентът се съгласява да получи и плати за тези Услуги. В случай на безплатни услуги, поръчката се счита за завършена и влиза в сила от момента, в който Приемането на офертата достигне до MerchantPro, а в случай на платени услуги, поръчката се счита за завършена и приета от MerchantPro, когато страните са се договорили за услугите, характеристиките и цената, и ще произведе правни последици само от датата на ефективно събиране на стойността на услугите от MerchantPro. Платените услуги, поръчани от Бенефициента, и свързаните с тях разходи ще бъдат описани подробно в Приложенията към поръчката.

"Услуги" - набор от предварително дефинирани дейности, предоставени от MerchantPro по искане и в интерес на Бенефициента, включително, но не само, стандартни пакети услуги, абонаменти за приложения, услуги за разработка на софтуер по поръчка, услуги за настройка, придобиване и конфигуриране на SSL сертификати и др.

"Платформа MerchantPro" - наборът от функционалности, разработени и администрирани от MerchantPro, достъпни за Бенефициента изцяло или частично въз основа на изпълнение на поръчка на Услуги.

"Приложение/я към поръчката" - всеки последващ акт след поръчката представлява неразделна част от този Договор.

"Хостинг" - представлява услуга, която позволява на физически или юридически лица да съхраняват електронни данни, предназначени или не за публичен достъп, като MerchantPro предоставя необходимото пространство на собствените си сървъри.

"Неизправност/повреда" - техническа нередност, която напълно засяга функционалността на Услугите.

"Планирано прекъсване" - представлява работи по рутинна поддръжка или модернизация, които могат да повлияят на достъпността на Услугата.

"Известие" - писмено съобщение, изпратено по имейл или публикувано на друг електронен носител, относно всяко планирано прекъсване, което ще повлияе на достъпността на Услугата. MerchantPro ще положи разумни усилия да изпрати такова известие до Бенефициента поне 1 работен ден предварително.

"Страна" - всяка от подписалите страни по Договора, а именно Бенефициента или MerchantPro.

"Тарифен план" - структурата на разходите, представляваща плащането, свързано с избран стандартен пакет от услуги, включително определена серия от избрани функционални опции, както е описано на страница https://www.MerchantPro.bg/plans и които могат да бъдат актуализирани без предизвестие. Всяка промяна в структурата на разходите ще бъде съобщена на Бенефициента, ако е приложимо, като се използват електронните средства за комуникация, налични в платформата MerchantPro.

"Абонамент за приложението" - структура на разходите, представляваща плащането, свързано с функционалност, налична в платформата MerchantPro под формата на приложение с инсталиране по избор, както е описано в раздел „Приложения в акаунта на Бенефициента за достъп до Услуги“, и което може да бъде актуализирано без предизвестие. Всяка промяна в структурата на разходите ще бъде съобщена на Бенефициента, ако е приложимо, като се използват електронните средства за комуникация, налични в платформата MerchantPro.

"Такса за настройка" - структура на разходите, представляваща плащането, свързано с работите по конфигуриране на функционалност, работи, извършени от MerchantPro в полза на Бенефициента, и които могат да бъдат актуализирани без предизвестие. Всяка промяна в структурата на разходите ще бъде съобщена на Бенефициента, ако е приложимо, като се използват електронните средства за комуникация, налични в платформата MerchantPro.

"Таван на потреблението" - набор от максимални лимити, до които е разрешено използването на всеки тип тарифен план, както е описано на страница https://www.MerchantPro.bg/plans. При достигане на максималната граница на потребление в текущия тарифен план е необходимо да преминете към по-високия тарифен план.

"Надграждане на план (upgrade)" - подмяната на текущия пакет услуги, използван от Бенефициента, с по-висок пакет услуги, настъпила в резултат на поръчка, направена от Бенефициента, или в резултат на генериране на автоматична поръчка, ако Бенефициентът е достигнал таваните на потребление на текущия план.

"Понижаване на план (downgrade)" - подмяната на платения пакет услуги, използван понастоящем от Бенефициента, с по-нисък платен пакет услуги, възникнала в резултат на направена поръчка от Бенефициента или подмяната с безплатен пакет услуги, настъпила в резултат на неспазване от страна на Бенефициента на задължението за плащане.

"Услуги за разработка на софтуер по поръчка" - платени услуги, отделно от стандартните пакети, достъпни срещу заплащане, състоящи се от уеб и/или софтуерна разработка, които MerchantPro може да предоставя при поискване и в полза на Бенефициента, въз основа на спецификациите, предоставени от Бенефициента. Спецификациите, въз основа на които MerchantPro ще предоставя услуги за разработка на софтуер по поръчка, ще бъдат посочени в Приложенията към формуляра за поръчка. Поръчката се счита за завършена и приета от MerchantPro, когато страните са се договорили за услугите, спецификациите и цената, и ще произведе правни последици едва от датата на действителното получаване на стойността на услугите по разработка на софтуер, поръчани при MerchantPro

"Поддръжка" - център за техническа поддръжка на MerchantPro, достъпен по телефона, на имейл адрес support@MerchantPro.bg или чрез формуляра за контакт.

"Нормална употреба" - използването на услугите съгласно избраните тарифни планове, изключително за целта, за която се предлагат от MerchantPro, в рамките на наличните възможности и опции в системата, в съответствие с Общите условия за ползване и при спазване на клаузите на този Договор.

"Споразумение за ниво на обслужване (Service Level Agreement, SLA)" - нивото на месечна наличност на основните Услуги, договорено между Страните, в съответствие с политиката, посочена в Приложение 3 към настоящия Договор.

"Общи условия за ползване" - правила за поведение и използване на услугите от Бенефициента, налични в периодично актуализираната версия на уеб сайта на MerchantPro, на адрес https://www.MerchantPro.bg/info/terms, които могат да бъдат актуализирани и модифицирани в съответствие с разпоредбите на този Договор.

Чл. 2 Предмет на договора

2.1 Предметът на Договора е предоставянето от MerchantPro в интерес на Бенефициента на следните Услуги съгласно условията на този Договор:

 • предоставяне на Бенефициента на серия от функционални опции за създаване и управление на онлайн магазини съгласно избрани от Бенефициента тарифни планове, чиито спецификации са посочени в раздел „Тарифни планове“, налични и валидни към датата на попълване формуляра за поръчка на адрес: https://www.MerchantPro.bg/plans;
 • хостинг на онлайн магазина(ите) на сървъри на MerchantPro за достъп от трети страни;
 • предоставянето на платени услуги за разработка на софтуер по поръчка при поискване от и в полза на Бенефициента, приложени към онлайн магазина(ите), създаден(и) от Бенефициента чрез стандартните функционални опции, налични в MerchantPro и посочени от Бенефициента.

2.2 Този Договор заменя в своята цялост всеки друг договор/споразумение, сключен(о) преди това между MerchantPro и Бенефициента, за Услуги от вида, посочени в предмета на настоящия Договор в чл.2.1, но не отменя дължимите или просрочените задължения за плащане, както и неустойките за услугите, предоставени преди това, нито представлява отказ от правото на MerchantPro да ги получи. Този Договор също така не заменя и не отменя други договори, сключени между страните, ако тези други договори имат различен предмет и/или изпълнение от този Договор.

Чл. 3 Продължителност на договора

3.1 Настоящият Договор влиза в сила:

a)в случай на безплатни Услуги – от момента, в който Приемането на офертата достигне до MerchantPro; и

б) в случай на платени Услуги, съгласно тарифните планове – от момента, в който Приемането на офертата, включваща реалното плащане на цената на избраните тарифни Услуги, достигне до MerchantPro.

3.2 Настоящият Договор се сключва за неопределен срок и се прекратява в случаите, предвидени в чл. 21 от настоящия Договор.

3.3 Бенефициентът трябва да завърши нова поръчка за Услуги преди изтичането на текущия период, в противен случай към плана за безплатни услуги ще бъде приложено Понижение (downgrade).

3.4 Ако Бенефициентът достигне горните граници на използване, свързани с текущия план за услуги, на Бенефициента автоматично ще бъде начислен по-високият тарифен план, съответстващ на нивото на използване на Услугите, чрез Надграждане на плана (Upgrade). Ако Бенефициентът желае Понижаване на плана (Downgrade), Бенефициентът може ръчно да направи поръчка за желания по-нисък план за обслужване от своя акаунт в MerchantPro, като промяната ще влезе в сила след изтичането на периода на текущия план.

Чл. 4 Местоположение на дейностите, предвидени в Договора

4.1 Дейностите, предвидени в този Договор, ще се извършват в централата или офисите на MerchantPro.

Чл. 5 Стойност на Договора

5.1 Цените за Услугите са посочените в приложенията към поръчката, приети и използвани от Бенефициента при извършване на поръчката. Цените за Услугите, предвидени в Приложенията към формулярите за поръчка, са изразени в евро (EUR) или в български лева и не включват ДДС. Фактурата ще бъде издадена по курса на БНБ, валиден към момента на издаване на фактурата + 2%. Плащането се счита за извършено, когато точната парична сума, освободена от каквито и да е банкови такси, комисионни или каквито и да е други такси/удръжки, е кредитирана по сметката на MerchantPro.

Чл. 6 Условия, начини на плащане и други разходи

6.1 След подаване на поръчка за закупуване на платени Услуги ще бъде издадена проформа фактура, която ще бъде предадена на Бенефициента по имейл и ще бъде платена от него в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на документа, в аванс чрез платежно нареждане или чрез едно от платежните средства, предоставени на Бенефициента от MerchantPro. За бърза обработка е необходимо да въведете номера на проформа фактурата в банковото платежно нареждане. Впоследствие, в рамките на максимум 14 (четиринадесет) дни след получаване на плащането, MerchantPro ще издаде данъчна фактура на Бенефициента в съответствие с проформа фактурата. Бенефициентът ще получи достъп до закупените услуги, след като сметката на MerchantPro бъде кредитирана със сумата, свързана с проформа фактурата.

6.2Ако Бенефициентът не заплати стойността на проформа фактурата в срок, MerchantPro си запазва правото да спре достъпа до договорените услуги.

6.3 Ако Бенефициентът не заплати стойността на проформа фактурата в срок от 30 календарни дни от датата на падежа, съответно на 30-ия календарен ден от датата на издаване на фактурата, предоставянето на всички Услуги срещу заплащане ще бъде прекъснато и Бенефициентът ще има достъп само до използването на безплатните Услуги. Прекъсването на предоставянето на платените Услуги няма ефект върху вече изискуемите задължения на Бенефициента.

6.4 След като бъдат въведени данните на картата, с която се заплаща стойността на Услугите, Бенефициентът може да се съгласи с автоматичното им подновяване и директен дебит на последващите фактури, свързани със закупените Услуги. Бенефициентът има възможност да деактивира Услугата за директен дебит по-късно.

6.5 В случаите, в които MerchantPro получава от публични или частни органи жалби, уведомления или други видове искания относно дейността на Бенефициента в рамките на платформата MerchantPro и които включват всякакъв вид действия от страна на MerchantPro от техническо, правно, финансово естество и т.н., MerchantPro ще издаде на Бенефициента проформа фактура за стойността на предоставените услуги във връзка с тези случаи със задължение за плащане от Бенефициента в рамките на 14 дни от датата на получаване на фактурата. Стойността на услугите ще бъде изчислена въз основа на времето и ресурсите, използвани от MerchantPro, както и други разходи, начислени от MerchantPro. Такива случаи включват, но не се ограничават до, известия за нарушаване на правата на марка, уведомления от държавни органи, известия от посетители или клиенти на магазина, управляван от Бенефициента, уведомления относно нарушаване на действащото законодателство от страна на Бенефициента.

Чл. 7 Задължения на MerchantPro

7.1 MerchantPro се задължава:

 • да предостави на Бенефициента достъп до функционалните опции, необходими за създаването и администрирането на онлайн магазина/магазините, съгласно тарифния/ите план/ове или абонамента/ите за избрани от Бенефициента приложения;
 • да предприеме необходимите стъпки за предоставяне на Услугата на минимално ниво по споразумение за ниво на обслужване (SLA), с изключение на планирани прекъсвания, както и с изключение на факта, че определени забавяния или други неизправности могат да бъдат причинени независимо от волята и възможността за намеса на MerchantPro (доставчици на достъп до интернет мрежата, електроенергия и др.); ако MerchantPro не предостави минималното договорен SLA, Бенефициентът има право да поиска от MerchantPro пропорционалната стойност на тарифния план/абонамента за приложение за периода на нефункциониране или удължаване на периода на тарифния план/абонамента за приложение с периода на нефункциониране;
 • да създаде всички възможни, обичайни и минимално необходими технически условия, без това да представлява задължение за пълна гаранция, за добра защита срещу опити за измама;
 • да отстранява евентуалните дефекти, съобщени от Бенефициента, ако жалбата е докладвана и регистрирана в центъра за поддръжка на MerchantPro. Формулирането и регистрирането на жалбата не прекратява задължението на Бенефициента да заплати услугата, с която се е ангажирал по Договора. Дефектите се считат за отстранени в случай на пълен или частичен ремонт, когато се осигури предоставянето/непрекъснатостта на Услугата. Всяка жалба относно функционирането на Услугата следва да бъде изпратена на имейл адрес support@MerchantPro.bg или чрез формуляра за контакт. MerchantPro се задължава да отстрани възникналите технически неизправности в своята мрежа, така че да осигури предоставянето/непрекъснатостта на Услугите, в рамките на максимум 2 работни дни от датата на регистрирането им, съгласно спецификациите на този член;
 • да осигури поверителността на паролите за достъп на Бенефициента и да отстрани техническите проблеми, които възпрепятстват нормалното функциониране на услугата, доколкото спада към задълженията на MerchantPro (технически проблеми на системата, несъответстващи аспекти по отношение на наличността на Услугата);
 • да предостави на Бенефициента този сключен/съгласуван Договор, в неговия акаунт в платформата MerchantPro. Сключеният договор се съхранява от MerchantPro в неговата компютърна система;
 • да предостави на разположение на Бенефициента, преди закупуването на тарифен план/абонамент за приложение, опцията за промяна на въведените от него идентификационни данни или чрез извършване на промени директно от MerchantPro по писмено искане на Бенефициента, или чрез предоставяне на възможност за промяна на тези данни от Бенефициента от неговия акаунт, или чрез каквито и да е други технически средства, които могат да осигурят съответната промяна на идентификационните данни на Бенефициента;
 • да предостави услуги за разработка на софтуер по поръчка срещу заплащане, поръчани от Бенефициента, след като Бенефициентът е заплатил тяхната стойност.

7.2 MerchantPro си запазва правото да се намесва в текстовото или снимковото съдържание, добавено от Бенефициента, без негово съгласие, в ситуации, в които има индикации, че такова съдържание може да нарушава закона, добрите нрави, репутацията на MerchantPro или във всяка друга ситуация, при която този факт е изискван по закон от властите или други органи, упълномощени от закона.

7.3 В случай че MerchantPro не изпълни задълженията си относно наличността на услугата, Бенефициентът ще има право да поиска удължаване на срока на договора с броя дни, през които е била прекъсната услугата, или пропорционалната стойност на периода, през който е била прекъсната услугата.

Бенефициентът няма да има право да иска обезщетението, предвидено по-горе, ако нарушението на някое задължение е причинено пряко или косвено от следното:

 • грешка, небрежност или грешки при експлоатация на Бенефициента, служителите на Бенефициента или клиентите на Бенефициента;
 • неспазване от страна на Бенефициента на реда и условията за ползване на услугата;
 • всяка намеса на Бенефициента, която може да повлияе на функционирането на услугата в нейната цялост или на който и да е компонент от услугата;
 • планирано прекъсване.

7.4 MerchantPro си запазва правото да спре достъпа на Бенефициента до Услугите, временно или за постоянно, ако има основателни доказателства или подозрение, че Бенефициентът е нарушил този Договор. Услугата може да бъде преустановена без предизвестие, ако Бенефициентът:

 • извършва една от дейностите, предвидени в чл.8.1, ал. ж);
 • извършва други дейности, които засягат правилното функциониране на услугите, предлагани от MerchantPro на други клиенти.

7.5 Ползването на Услугите се извършва само от Бенефициента на негова собствена отговорност, като публичният достъп до информацията също се осъществява на собствена отговорност на Бенефициента. Услугите се предоставят като такива от името и за сметка на Бенефициента, като MerchantPro не предлага никакви гаранции на клиентите на Бенефициента при никакви обстоятелства, а в случай на претенции от всякакъв вид от трета страна по отношение на Бенефициента и информацията, публикувана от него, автоматично се поражда пълно гаранционно задължение, включително свързаните разходи и допълнения, генерирани от предявените претенции. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.

7.6 MerchantPro си запазва правото временно и без предизвестие да спре акаунта на Бенефициента за достъп до Услуги, да преустанови за постоянно показването на съдържанието му или временно да премахне, докато не бъдат коригирани, или окончателно да премахне определени елементи от съдържанието му, ако са докладвани възможни нарушения на правните разпоредби, като например, но не само, актове на клевета, заплахи, порнографско съдържание или препратки към порнография, непристойност, нарушаване на правата на интелектуална собственост на друго физическо или юридическо лице или нарушаване на този Договор.

7.7 MerchantPro не претендира, не присвоява и не притежава права на интелектуална собственост, свързани със съдържанието, използвано/публикувано от Бенефициента в рамките на Услугите. Всички материали и информация са собственост на Бенефициента, който единствен носи отговорност за тяхното съдържание срещу всякакви искове и претенции, които трета страна (включително държавни органи) може да има срещу MerchantPro относно съдържанието, използвано/публикувано от Бенефициента в рамките на Услугите. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.

7.8 В случай на услуги за разработка на софтуер по поръчка, задълженията на MerchantPro се считат за изпълнени, когато изпълнението на изискванията на Бенефициента е завършено, във формата и в срока, договорени с Бенефициента. Ако Бенефициентът не предостави на MerchantPro цялата информация и/или документи, необходими за изпълнение на услугите за разработка на софтуер, и по този начин забавя процеса на изпълнение, MerchantPro си запазва правото да удължи крайния срок за изпълнение и да начисли допълнителни разходи, в случай че е необходимо да се положат допълнителни усилия спрямо първоначално планираните.

7.9 След прекратяване на Договора съгласно разпоредбите на чл.21 от този Договор, MerchantPro си запазва правото да дезактивира или изтрие окончателно, частично или изцяло, съдържанието, въведено от Бенефициента в системата на MerchantPro.

 1. След изтичане на срока на платения тарифен план, закупен от Бенефициента, MerchantPro си запазва правото да дезактивира или изтрие завинаги съдържанието, въведено от Бенефициента, което надхвърля границите на тарифния план, използван в момента от Бенефициента.
 2. MerchantPro се задължава да предоставя помощ на Бенефициента в съответствие с ограниченията и начините на помощ, съответстващи на плана за обслужване, използван от Бенефициента.
 3. Предоставената поддръжка включва отговори на общи въпроси относно функционалността на платформата и използването на Услугите. Услугата за поддръжка не включва изпълнение или конфигурации, извършени от екипа на MerchantPro.

7.10 MerchantPro полага всички усилия да може да предоставя отговори и решения възможно най-скоро. Времето за отговор представлява интервала от време между момента на заявката за поддръжка и момента, в който уведомлението е взето за анализ. Времето за разрешаване на проблема по заявката варира в зависимост от тежестта и сложността на инцидента, в зависимост от плана за обслужване, използван от Бенефициента.

Чл. 8 Задължения на Бенефициента

8.1 Бенефициентът се задължава:

 • да спазва условията за ползване на услугата;
 • да не използва услугите в противоречие с практиките в областта, саморегулациите или действащото законодателство, или да използва методи на работа, които пряко или косвено засягат или нарушават правата и интересите на трети лица;
 • да носи отговорност за всякакви щети, разходи или повреди, причинени от Потребителите, които недобросъвестно осъществяват достъп до Услугите от акаунта на Бенефициента;
 • да използва Услугата по нормален и честен начин за законни търговски цели и законна търговия. Бенефициентът няма да предприема и няма да допуска никакви действия, които биха застрашили сигурността на мрежата и системата на MerchantPro или тези на трети страни, или които биха противоречали по някакъв начин на нормалното използване на Услугите. В тези случаи отговорността за всички и всякакви обезщетения, поискани от трети страни, принадлежи изключително на Бенефициента. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.
 • да заплати еквивалентната стойност на проформа фактурите, свързани с поръчките за Услуги, в съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.6;
 • да носи отговорност за опазването на своето потребителско име, пароли и друга поверителна информация. Ако има съмнение, че тази информация е компрометирана, Бенефициентът трябва да поиска промяна на данните за удостоверяване, като се свърже писмено за тази цел със службата за техническа поддръжка на support@MerchantPro.bg или чрез формуляра за контакт;
 • да не използва системата MerchantPro и/или предоставяната услуга под каквато и да е форма и при каквито и да било обстоятелства за хостване, комуникация, препращане или насочване към което и да е от следните съдържания:
  • голота, порнография от всякакъв вид, всяко изображение или текст със сексуално или нецензурно съдържание;
  • нарушаване на правата на интелектуална собственост и на авторски и/или сродни права в частност или на всяко друго право или интерес на трета страна;
  • заплахи, злоупотреби, тормоз, клеветнически изявления и др.;
  • популяризиране на незаконни дейности като: фишинг, спуфинг, прокси, хакване, снифинг, пиратство (mp3, avi и др.; предоставяне на музика или филми) и т.н.;
  • всяко изображение или текст, предназначени да насърчат ксенофобията;
  • лична информация за използването им за незаконни цели;
  • всяко съдържание, което MerchantPro счита за вредно.
 • да не улеснява или извършва изпращането на непоискани търговски съобщения (спам) за популяризиране на който и да е сайт, услуга или продукт, използвайки системата MerchantPro или сървърите на трети страни, за популяризиране на който и да е сайт, хостван на сървъра. В случай на такъв вид действия, които MerchantPro счита за спам и които нарушават приложимото законодателство, достъпът до Услугите ще бъде преустановен без предизвестие и отговорността е изцяло на Бенефициента и виновното дружество, упълномощено лице или лице, което притежава промотирания онлайн магазин;
 • да поеме пълна и изключителна отговорност и да обезщети всяка трета страна, засегната от някое от забранените действия, посочени в параграфи е) и ж) по-горе;
 • да предоставя актуална, реална и валидна информация за самоличността на фирмата, на упълномощеното физическо лице или на физическото лице, което притежава и управлява онлайн магазина (фирмено име, регистрационен номер в Търговския регистър, код за данъчна идентификация, телефонен номер, пълен адрес, имейл адрес и др.), и самоличност на представителя, който администрира акаунта за достъп до Услугите, както се изисква в процеса на регистрация или в други раздели на платформата MerchantPro. Бенефициентът се задължава да актуализира данните си в случай на промяна. Ако информацията относно самоличността на търговското дружество, упълномощеното физическо лице или физическото лице, което притежава и управлява онлайн магазина, или информацията относно самоличността на представителя, който администрира акаунта на платформата MerchantPro, се окаже невярна или фалшива, достъпът до Услугите може да бъде спрян без предизвестие, докато ситуацията не бъде коригирана;
 • да гарантира автентичността или валидността на информацията, представена в създадения магазин. В случай на съмнение относно автентичността или валидността на тази информация, независимо от нейното естество или обект на позоваване, MerchantPro си запазва правото да спре достъпа до Услугите без предизвестие;
 • да поема отговорност за всякакви дейности, предприети въз основа на Услугите, предоставяни от MerchantPro, и за цялото съдържание, качено в акаунта на Бенефициента на Услугите на MerchantPro, независимо от последствията, които тези действия или съдържание могат да имат. MerchantPro не поема отговорност за съдържанието, публикувано от Бенефициента, или за неговите действия, независимо от тяхното естество. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.
 • да не извършва незаконни търговски дейности, както са посочени в действащото законодателство. Предприемането на каквато и да е дейност, която може да се счита за незаконна, ще доведе до спиране на достъпа до Услугите без предизвестие;
 • да не използва домейни или поддомейни, които съдържат злоупотреба с имена на търговски марки, които не принадлежат на Бенефициента или които нарушават законовите права на друга страна, и да не използва домейни или поддомейни, които могат да се считат, пряко или косвено, за (но не само): клевета, обиди, непристойност, порнография, тормоз, непристоен език, дискриминация, расизъм. Неспазването на това задължение ще доведе до спиране на достъпа до Услугите без предизвестие, а отговорността е изцяло на Бенефициента, който е собственик на онлайн магазина. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.
 • да поеме пълна отговорност за съдържанието на материалите, които публикува. С публикуването Бенефициентът декларира и гарантира, че:
  • е титуляр/собственик на публикувания материал или е притежател на разрешение или е получил съгласието или разрешението да използва материала по какъвто и да е начин и така може да се разпорежда с него, като го включва, възпроизвежда, разпространява на уеб сайта и по всякакви медийни канали;
  • има съгласието или е упълномощен от всяко лице, което може да бъде идентифицирано визуално или звуково в съдържанието на материалите, публикувани на уеб сайта, да използва неговото изображение и/или глас на уеб сайта, имплицитно в публичен контекст и по всякакви медийни канали, съгласно условията и ограниченията, предвидени в този документ, който установява правилата и условията за използване на уеб сайта;
  • няма да публикува материали, които са клеветнически в своето съдържание и които могат пряко или косвено да навредят на MerchantPro или на трето физическо или юридическо лице;
  • няма да публикува нецензурни или порнографски материали (напр. явни сексуални действия, явна голота и др.) или сцени на насилие или нарушения на правата на човека, признати от приложимото законодателство и/или разглеждани от международни конвенции в областта;
  • няма да публикува материали, чието съдържание може да навреди на човешката неприкосновеност и достойнство, които са клеветнически, заплашителни, упражняващи тормоз, насилствени по съдържание, подбуждащи омраза или дискриминация срещу определена група въз основа на раса, религия, етническа принадлежност, пол, възраст, сексуална ориентация;
  • няма да публикува материали, чието съдържание по някакъв начин насърчава незаконни дейности като, но не само, неразрешен хазарт;
  • ще класифицира като „не се препоръчва за лица под 18 г.“ материали, считани за неподходящи за гледане от непълнолетни;
  • ще избягва при всякакви обстоятелства да използва самоличността на друго реално лице, като кражбата на самоличност се наказва съгласно действащите наказателни закони;
  • при качването на изображения и описания на продукти за използване на Услугите, се съгласява да ги направи публични и да предостави достъп до тях на всички лица, които ползват Интернет.
 • да не използва никаква автоматизирана система, която многократно изпраща заявки до някой от сървърите на MerchantPro, което може да доведе до неизправност или забавяне на същите.

8.2 С настоящото Бенефициентът декларира и гарантира, че притежава и ще запази всички приложими разрешения, оторизации, лицензи, одобрения и др., включително всички промени, които може да са необходими за извършване на дейността му в съответствие с настоящия Договор. Бенефициентът е единственият отговорен пред компетентните контролни органи за получаването на тези разрешения, оторизации, лицензи, одобрения, както и за всички последици, произтичащи от дейността на Бенефициента, без притежанието на тези разрешения, оторизации, лицензи, одобрения.

Чл. 9 Възстановяване на извършените плащания

9.1 Във всяка ситуация на ограничаване на услугата за нарушаване от страна на Бенефициента на което и да е договорно задължение, изброено по-специално в член 7.4 и член 8.1, букви е) – о), но без да се ограничава до тях, Бенефициентът няма право да иска обезщетение или възстановяване на стойността на Договора, независимо от последствията, които може да има ограничението на използване на Услугите.

9.2 За цялото времетраене на Договорните отношения MerchantPro предлага само една гаранция за връщане на еквивалентната стойност на първото плащане, получено от Бенефициента за всеки избран тарифен план, в рамките на максимум 15 дни от получаването му. Възстановяването на първото плащане ще бъде извършено от MerchantPro само въз основа на този Договор, сключен между MerchantPro и Бенефициента.

9.3. С изключение на предвидените ситуации в чл. 9.1, Бенефициентът няма право да иска връщане на еквивалентната стойност за друг вид Услуги, включително, но не само, абонаменти за приложения, SSL сертификати, продукти или услуги за разработка на софтуер по поръчка или такси за настройка.

Чл. 10 Промяна на Общите условия за ползване на Услугите

10.1 Общите условия за ползване на Услугите са неразделна част от този Договор. MerchantPro си запазва правото да променя съдържанието на Общите условия за ползване на Услугите по всяко време. В този случай ще изпрати известие до Бенефициентът 30 дни преди влизането им в сила, като постави предупреждение на определени страници на услугата или като изпрати предупреждението по друг начин.

10.2. Промените влизат в сила в рамките на 30 дни от датата на уведомлението, ако Бенефициентът не изрази изричното си несъгласие.

10.3. MerchantPro си запазва правото да променя Общите условия за ползване на Услугите с незабавно действие и без предизвестие, в случай че получи законово задължение, съгласно което е длъжен да промени Общите условия по начин, който му пречи да спази посочения по-горе срок на предизвестие, с цел борба с непредвидена и непосредствена заплаха, свързана със защитата на услугите, посредничеството или защитата на потребителите срещу измами, злонамерен софтуер, спам, нарушаване на сигурността на личните данни или други заплахи за киберсигурността, както и при всякакви други ситуации, които изискват промени без въздействие или с незначително въздействие върху правата и задълженията на страните.

10.4 Бенефициентът ще има постоянен достъп до Общите условия за ползване на Услугите, за да може да ги проверява по всяко време. Всички нови функции, инструменти, средства или ограничения, които са разработени и приложени за подобряване на Услугите, също представляват предмет на този Договор.

10.5 Използването на Услугите (достъп, навигация и регистрация на акаунт на Бенефициент, създаване на магазин) представлява пряко, пълно и безусловно споразумение за спазване на Общите условия за ползване и на настоящия Договор.

Чл. 11 Достъп до Услугите на MerchantPro

11.1 MerchantPro Ви дава разрешение да използвате сайта на MerchantPro и Услугите при следните Условия за ползване:

 • Забранено е копирането, изцяло или частично, разпространението на която и да е част или раздел от платформата MerchantPro, независимо от носителя за съхранение, на който е направено копието, както и копирането с цел разпространение или друга цел.
 • Всяка намеса, която може да причини неизправност на платформата MerchantPro и Услугите, дори временно, без предварителното писмено разрешение от MerchantPro, е забранена.
 • Всяка промяна или модификация на която и да е част от платформата MerchantPro е забранена, с изключение на разумни модификации или промени, направени като необходимост за правилното използване на платформата MerchantPro и Услугите за целта, за която са създадени.
 • Всяко действие, което засяга неблагоприятно правилните, разумни и разрешени дейности на други Потребители или сплашва, тормози или проявява устна или визуална агресия спрямо други Потребители на Сайта и Услугите, включително достъпът и използването на личните акаунти на други Потребители, е забранено.
 • Забранено е всяко действие, дори чрез пропуск, или дейност, която може да улесни или насърчи действия, които нарушават Общите условия, изложени в този Договор, или приложимите законови разпоредби за законно провеждане на конкретни дейности.
 • Забранено е всяко действие, което може да засегне и попречи на елементите за сигурност на сайта, елементите, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържание, или елементите, които засилват ограниченията за използване на сайта или неговото съдържание.
 • Нарушенията на този Договор могат да доведат до спиране на достъпа до Услугите на MerchantPro със или без предизвестие, в зависимост от случая.

11.2 Достъпът до и използването на Услугите изисква създаване на акаунт за достъп в платформата MerchantPro. С настоящото Бенефициентът декларира, че поема изцяло отговорност за всяка от дейностите, извършвани чрез акаунта, който открива в платформата MerchantPro.

Чл. 12 – Експортиране на данни

12.1 В зависимост от използвания план за услуги, Бенефициентът може да има достъп до функционалностите, необходими за експортиране на данни, свързани с продукти, клиенти и поръчки, във форматите, налични в акаунта му в платформата MerchantPro. MerchantPro не може да гарантира експортирането на данни в какъвто и да е формат, различен от наличните в акаунта на Бенефициента за достъп до Услуги, и не поема задължение за начина, по който тези данни могат да бъдат качени в други информационни системи.

12.2 В рамките на техническата наличност MerchantPro може да анализира възможността за експортиране по искане на Бенефициента на други видове данни, различни от предвидените в чл. 12.1, и/или тяхното експортиране в други формати, различни от наличните в акаунта на Бенефициента за достъп до Услуги. Тези услуги, ако е технически възможно, ще се предоставят срещу заплащане.

Чл. 13 Анулиране и изтриване на акаунта за достъп до Услугите

13.1 Бенефициентът може да анулира акаунта си по всяко време. След като акаунтът за достъп до Услугите бъде анулиран, свързаните с него онлайн магазини вече не са видими. Анулираните акаунти, свързаните онлайн магазини и цялата свързана информация ще бъдат автоматично изтрити, ако акаунтът за достъп до Услугите не бъде активиран повторно в рамките на максимум 30 дни от датата на анулирането. За повторно активиране на акаунта за достъп до Услугите е необходимо удостоверяване в акаунта в посочения срок.

13.2 MerchantPro може по всяко време и без предизвестие да спре или изтрие акаунтите за достъп до Услугите, за които се подозира, че участват в измамническа или незаконна дейност въз основа на използването на Услугите, предоставени от MerchantPro, или за които се подозира, че извършват дейности като спам, фишинг или други подобни дейности, или за които се подозира, че са създадени от автоматизирани ботове.

13.3 MerchantPro може да анулира акаунта за достъп до Услугите поради липса на активност в акаунта на Бенефициента в продължение на повече от 6 месеца, ако Бенефициентът не използва платен тарифен план.

Чл. 14 Изключване на гаранции

14.1MerchantPro не гарантира, че използването на Услугите ще отговаря на изискванията и очакванията на Бенефициента.

14.2 Никакви условия, гаранции или други разпоредби (включително всякакви подразбиращи се условия за качество, задоволителна съвместимост в съответствие с описанието) няма да се прилагат към Услугите, с изключение на изрично предвидените в този Договор.

Чл. 15 Поверителност на информацията

15.1 Всяка страна ще осигурява поверителността на цялата информация (включително условията на този Договор) и документация, включително, но не само, информация относно бизнес или търговски или професионални тайни, процеси, ноу-хау и др., или методи, използвани от другата страна при извършване на дейността, получени от другата страна след или във връзка с настоящия Договор. За да защити правата и интересите на другата страна по този Договор, една страна може да разкрива само такава поверителна информация за другата страна, каквато е поискана от нейния упълномощен персонал или този на оторизирани дружества за целите на изпълнението на този Договор, или от властите при поискване и по силата на закона.

15.2 Всяка от страните се съгласява:

 • че няма да използва никаква поверителна информация за другата страна за друга цел, различна от изпълнение на задължение по този Договор или упражняване на права, произтичащи от този Договор;

 • че няма да копира или разкрива никаква поверителна информация на трета страна без писменото съгласие на упълномощения представител на другата страна. Въпреки това и двете страни могат да разкриват информация за този Договор на оторизирани представители на свързаните дружества, включително тези, които им оказват съдействие по отношение на този Договор, при спазване на съответните им задължения за поверителност.

15.3 Разпоредбите на тази глава не се прилагат за поверителна информация, по отношение на която получателят може да докаже в полза на страната, извършила разкриването, че:

 • към момента на разкриване тя вече е била известна на получателя (без да има задължението да я пази в тайна);
 • след датата на разкриване е получена законно от получателя, действащ добросъвестно, от независима трета страна, която няма задължение за запазване на поверителността на такава поверителна информация;
 • към момента на разкриване тя е изцяло или вече е била оповестена на обществеността по друг начин, освен поради небрежност на получателя или нарушаване на ограниченията, посочени в Договора или неговите приложения;
 • е била придобита независимо или от името на получателя без достъп до определена поверителна информация;
 • нейното разкриване се изисква по закон, по съдебен ред, от държавни органи или институции или от други регулаторни органи;
 • дадено е писмено съгласие за разкриване.

Чл. 16 Ограничаване на отговорността

16.1 Страните се съгласяват, че информацията и услугите, обхванати от този Договор, могат да се предоставят „както са“, без каквато и да е гаранция.

16.2 При спазване на разпоредбите на клауза 16.3, никоя от страните не носи отговорност в никакъв случай за непреки щети, като например, но не само: загуба на доходи или приходи, загуба на печалби, загуба на бизнес, загуба на клиентела, загуба на трансакции, загуба на данни, загуба на използване на имот, разходи за изпълнение на задължения чрез заместване на лица, оборудване или услуги и разходи за престой, независимо от това как са възникнали тези ситуации и дали са причинени от вина (включително небрежност), от нарушаване на договорни задължения или по каквато и да е друга причина и независимо дали те биха могли разумно да бъдат предвидени към датата на сключване на Договора.

16.3 Никоя разпоредба на член 16 не изключва или ограничава отговорността на Бенефициента по отношение на:

 • изпълнение на собствените си задължения за заплащане на Услугите при условията, определени в този Договор;
 • влошаване, повреда по какъвто и да е начин на системата MerchantPro съгласно спецификациите на този Договор;
 • злоупотреба с Услугите, включително, но не само, действия като спам, измама, използване на ботове и др., които причиняват вреда на трети страни или MerchantPro;
 • неспазване на задълженията за поверителност и изрично посочените гаранции;
 • изпълнението на задълженията за плащане, съгласно чл.6.5, породени от преки или косвени разходи, направени от MerchantPro или от преки или косвени искове, предявени от трети страни срещу MerchantPro в резултат на неправилно използване на Услугите от Бенефициента.

16.4 Бенефициентът ще обезщети и освободи MerchantPro от всяка отговорност за всякакви действия, загуби, разходи, щети, неустойки, разноски, такси (включително възникнали съдебни такси и/или такива, за чието плащане MerchantPro носи отговорност), правни действия, рекламации или искове във връзка с настоящия Договор, предявени срещу MerchantPro или с които MerchantPro е заплашен от трета страна и които са резултат от използването от страна на Бенефициента на Услугите, или от умишлено или небрежно действие или бездействие от страна на Бенефициента. Бенефициентът също така ще предостави на MerchantPro, само за сметка на Бенефициента, пълномощно, информация и разумно съдействие, необходими за защита или разрешаване на такива искове. Същевременно MerchantPro има право на обратен иск срещу Бенефициента за всякакви вреди, претърпени от MerchantPro във връзка с който и да е иск и/или претенция на трета страна.

16.5 MerchantPro и неговите филиали не носят отговорност по никакъв начин за финансови или търговски загуби или за каквито и да било косвени или последващи загуби, които Бенефициентът може да претърпи. Това включва всяка загуба на печалба (независимо дали е претърпяна пряко, или косвено), всяка претърпяна загуба на собствен капитал или накърняване на репутация на фирмата, или всяка загуба на данни.

16.6 MerchantPro не носи отговорност за загуба или изтриване на информация в резултат на преки или косвени действия, предприети от Бенефициента и Потребителите по отношение на данните. По искане на Бенефициента и в рамките на техническата възможност MerchantPro може да анализира възможността за възстановяване на данни, но не гарантира възможността за възстановяване на цялата загубена информация и не гарантира целостта на данните, получени в резултат на операция за възстановяване. Тези услуги, ако е технически възможно, ще се предоставят срещу заплащане.

16.7 MerchantPro или неговите филиали няма да носят отговорност за загуби или щети, претърпени от Бенефициента в резултат на:

 • евентуални промени, които MerchantPro може да направи по Услугите в резултат на временни или постоянни прекъсвания от MerchantPro в предоставянето на Услугите или в резултат на автоматичното и постоянно премахване от системата на блокирани акаунти поради неактивност, както и информацията, съдържаща се в тях;
 • загуба, изтриване, повреда или каквито и да било грешки при съхранението на съдържанието, качено или предадено от Бенефициента по време на процеса на използване на Услугите;
 • неизпълнение от страна на Бенефициента на задължението за изключително съобщаване на коректна и автентична информация относно самоличност, данни за контакт и всякакъв вид подробности за продуктите, предлагани в онлайн магазина (име на продукта, цена на продукта, описание на продукта, изображения и др.);
 • неизпълнение от страна на Бенефициента на задължението за гарантиране на сигурността на акаунта и данните за достъп.

16.8 Кумулативната отговорност на MerchantPro за всички щети, произтичащи от или във връзка с този Договор (независимо от това как са били причинени), няма да надвишава цената на хостинг абонамента, платен по настоящия Договор от Бенефициента през последните 12 месеца или в периода, предхождащ събитие, пораждащо такива искове, ако този период е по-кратък от 12 месеца.

Чл. 17 Наличност на услугата

17.1 MerchantPro си запазва правото да прекрати окончателно, частично или напълно Услугите.

17.2 В случай на трайно цялостно прекъсване на Услугите, MerchantPro ще уведоми писмено Бенефициента 30 дни предварително и се задължава да изпълни всички текущи договорни задължения до изтичане на срока на платените планове за услуги, които вече са закупени от Бенефициента.

17.3 В случай на постоянни прекъсвания на която и да е част от Услугите, MerchantPro ще положи всички усилия да уведоми Бенефициента 15 дни предварително.

Чл. 18 Превъзлагане

18.1 С изключение на разпоредбите по-долу, нито MerchantPro, нито Бенефициентът имат право да прехвърлят, да възлагат на подизпълнител, да подлицензират или да отчуждават или по друг начин да прехвърлят някои или всички свои права или задължения по този Договор на трета страна като цяло.

18.2 Всяка страна може да прехвърли, поднови или трансферира по какъвто и да е начин, разрешен от приложимото законодателство, което и да е от своите права или задължения по настоящия Договор на което и да е от свързаните дружества (или негови правоприемници или техни наследници, чрез сливане или придобиване на всички или част от нейните активи) с информацията на другата страна.

18.3 MerchantPro може да превъзложи някои или всички свои задължения по този Договор на трета страна подизпълнител без съгласието на Бенефициента, при условие че MerchantPro гарантира, че третата страна изпълнява задълженията си към Бенефициента.

Чл. 19 Права на интелектуална собственост

19.1 При спазване на ограниченията и условията, посочени в Договора, MerchantPro предоставя на Бенефициента неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на софтуера, оборудването или други материали, предоставени само по или във връзка с Договора, и до степента, необходима за използване предоставяните на негова основа Услуги.

19.2 Всички права на интелектуална собственост върху всеки софтуер, включително софтуер, разработен от MerchantPro по поръчка на Бенефициента с цел разширяване на функционалността на платформата MerchantPro, патенти, оборудване или други материали, включително документация, предоставена на Бенефициента съгласно или във връзка с Договора, са и ще бъдат собственост на MerchantPro или на неговите доставчици. Правата на интелектуална собственост върху графичните елементи и компоненти, реализирани по персонализиран начин на ниво магазин на Бенефициента по негово желание, принадлежат на Бенефициента.

19.3 MerchantPro ще положи разумни усилия, за да се подсигури, без да поема отговорност за гаранция, че използването от Бенефициента на софтуера, оборудването или други материали, предоставени от MerchantPro във връзка с Услугите, няма да наруши каквито и да било права на собственост или интелектуална собственост, принадлежащи на трета страна.

Чл. 20 Информация за марката

20.1 Името MerchantPro и логото MerchantPro са регистрирани търговски марки на Шопмания БИЗ ООД. Марките на Шопмания БИЗ ООД не могат да се показват или използват под каквато и да е форма без изричното съгласие на законния собственик. В случай че Бенефициентът използва марката и отличителните знаци на MerchantPro без съгласието на Шопмания БИЗ ООД, Бенефициентът ще изплати на MerchantPro обезщетение, съответстващо на причинените от него щети.

Чл. 21 Прекратяване на Договора

Договорът може да бъде прекратен по следните причини:

21.1. При едностранно прекратяване от двете страни чрез изпращане на предизвестие 30 (тридесет) дни предварително до другата страна и без изпълнение на други предварителни формалности едностранното прекратяване влиза в сила незабавно от датата на срока на уведомлението и без необходимост от намеса на съда; (i) в случай че MerchantPro прекрати този Договор, Бенефициентът ще бъде компенсиран с разликата между платения тарифен план между датата на прекратяване и датата на изтичане на тарифния план; (ii) в случай че Бенефициентът прекрати преждевременно този Договор, MerchantPro ще запази разликата от платения тарифен план между датата на прекратяване и датата на изтичане на тарифния план.

21.2 Чрез прекратяване от Доставчика за неизпълнение или неправилно изпълнение от страна на Бенефициента на което и да е задължение, поето чрез настоящия Договор; в този случай Доставчикът ще изпрати писмено уведомление до Бенефициента с искане да отстрани проблема в 7-дневен срок, в противен случай Договорът се счита за прекратен по закон, без изпълнение на други предварителни формалности и без намесата на съда.

21.3 С прекратяване от MerchantPro, без уведомление и без изпълнение на други предварителни формалности, в случай че Бенефициентът наруши задълженията си, предвидени в чл. 8.1 точки е), ж), з), м), н), п) и в чл. 13 от този Договор.

21.4 Ако някоя от страните стане неплатежоспособна и/или бъде образувано производство по несъстоятелност, нейното прекратяване и/или ликвидация, Договорът се счита за прекратен по закон с уведомление, без да се изпълняват други предварителни формалности, като прекратяването влиза в сила незабавно от датата на съобщението и без необходимост от намесата на съда. В случай на прекратяване по вина на Бенефициента, ще влезе в сила пълноправният отказ на същия, без предизвестие и без намесата на съдебната инстанция във връзка с връщане на каквато и да е сума, пълна или частична.

21.5 Вследствие на анулирането на акаунта за достъп до Услугите от страна на Бенефициента и последващо изтриване на цялата свързана информация съгласно чл.13.

Чл. 22 Известия/съобщения

22.1 Всяко съобщение, което трябва да се направи във връзка с въпросите, уредени от този Договор, се изпраща с помощта на идентификационните данни, съдържащи се в този Договор, или в случай на промени, актуализираните данни от акаунта на Бенефициента.

22.2 Всички уведомления и кореспонденция ще се извършват в писмена форма и ще се изпращат по пощата с обратна разписка или по имейл.

Чл. 23 Специални разпоредби

23.1 Подписването на този Договор не предполага установяване на изключителни търговски отношения между MerchantPro и Бенефициента.

Бенефициентът приема и се съгласява да не предоставя никакво право за използване на който и да е елемент от инсталациите, експлоатационните съоръжения или друга инфраструктура, използвана или предоставена от MerchantPro за доставка на Услуги, различни от правото за използване на Услугите, както е описано в Договора. Бенефициентът няма да получи никакви права или собственост по отношение на мрежата или която и да е част от мрежата, инсталацията или оборудването, притежавани или използвани от MerchantPro с цел предоставяне на Услугите.

Чл. 24 Неустойки

24.1 Всяко забавяне на плащане, което надвишава с повече от 14 календарни дни срока на плащане, вписан в проформа фактура или в приложението към данъчната фактура, ако е издадена такава, задължава Бенефициента да заплати неустойки за забава в размер на 0,10%/ден от дължимата сума.

Чл. 25 Форсмажор

25.1 Форсмажорното обстоятелство освобождава от отговорност страната, която се позовава на него в съответствие със закона, със задължение да уведоми другата страна.

25.2 Всяко събитие, независимо от волята на страните, непредвидимо и непреодолимо, настъпило след сключването на Договора и което пречи на страните да изпълнят изцяло или частично договорните задължения, ще се счита за форсмажорно обстоятелство.

25.3 Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, има задължението да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) дни от възникването, като доказателството за форсмажорно обстоятелство, заедно с предупреждението за последиците и възможният обхват на форсмажорното обстоятелство, ще бъдат съобщени най-много 15 (петнадесет) дни след възникването. Датата на позоваване е датата на пощенското клеймо. Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, има задължението да уведоми другата страна, когато причината вече не е налице, в срок до 5 (пет) дни от това. Ако тези обстоятелства и последиците от тях продължат повече от 3 месеца, всяка договаряща страна може да се откаже от изпълнението на Договора. В този случай нито една от страните няма право да търси обезщетение от другата страна, но е длъжна да изпълни всички задължения до тази дата.

Чл. 26 Финални разпоредби

26.1 Всеки отказ от което и да е право или средство за защита по този Договор трябва да бъде направен в писмена форма. Освен ако изрично не е посочено друго, всеки отказ влиза в сила само в случая и за целта, за които е даден.

26.2 Всяка от клаузите на този Договор е независима, следователно, ако някоя такава клауза е или стане невалидна или не може да бъде приложена в каквото и да е отношение от закона, това няма да засяга валидността или приложимостта на другите клаузи на Договора, а страните ще положат всички разумни усилия да преговарят добросъвестно с оглед замяната на същата с една или повече клаузи, удовлетворяващи всеки компетентен орган.

26.3 Всяко лице, което приема този Договор от името на една от страните, декларира и гарантира, че е напълно упълномощено и че са предприети всички необходими стъпки за изразяване на валидно съгласие от името на страната, която представлява.

26.4 Този Договор се управлява от българското законодателство. С настоящия Договор страните се съгласяват, че техните права и задължения, както и тълкуването и изпълнението на Договора, се уреждат от разпоредбите на действащото българско законодателство.

26.5 Всеки спор, произтичащ от или във връзка с този Договор, включително по отношение на неговото сключване, изпълнение или прекратяване, се разрешава от компетентните съдебни инстанции във Варна, България.

26.6 Този Договор може да бъде променен по всяко време от MerchantPro. Бенефициентът е длъжен периодично да чете съдържанието на този Договор. Промяната на този Договор ще бъде съобщена от MerchantPro изключително в рамките на платформата MerchantPro, в зоните, предназначени за този вид дейности, в съответствие с чл. 10 от настоящия Договор.

26.7 Този Договор, заедно с приложенията, които са неразделна част от него, представлява волята на страните и всяко друго устно споразумение, предхождащо този Договор, е нищожно.

26.8 Ако която и да е от страните не изпълнява задълженията си, а другата страна не изисква изпълнението им или финансов еквивалент, това не означава, че страната се е отказала от това право. Всяка клауза, която е нищожна поради действието на закона, не засяга валидността и приложимостта на другите клаузи.

26.9 При сключването на този Договор Бенефициентът декларира, че изрично приема следните клаузи от този договор: 7.5, 8.1 и 16 (относно ограничаването на отговорността); 21.3 (относно правото на едностранно прекратяване на Договора); 7.4, 7.6, 8.1, 11.1, 12.1, 13.2, 13.3 (относно правото на спиране на изпълнението на задълженията); 9, 20.1, 21.2 (относно отнемането на права); 26.5 (относно приложимия закон); 26.6 (относно юрисдикцията на съдебните инстанции).

Приложение № 1 – Общи условия за обработка на лични данни

1. Въведение

Условията за обработка на данни отразяват съгласието на Страните относно условията за обработка на лични данни, принадлежащи на субектите на данни, във връзка с Общия регламент за защита на данните.

Законодателство за защита на данните “ – означава Регламент на ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на личните данни („GDPR“), както и всякакви други местни закони за защита на данните. < /p>

Обработващ подизпълнител “ – означава всяко лице (включително всяка трета страна, с изключение на служител на MerchantPro), определено от или от името на MerchantPro да обработва лични данни от името на Бенефициента.

Данни за обработката “ – о означава детайлите за обработката, посочени в настоящото Приложение, което определя целта, естеството и обхвата на обработването от MerchantPro, продължителността на обработката, видовете лични данни и категориите субекти на данни.

Услуги “ – означава услугите, които ще бъдат предоставяни от MerchantPro за Бенефициента съгласно клаузите на Договора.

Услуги на трети страни “ – представляват услуги, предоставяни от трети страни, които Бенефициентът свързва с използването на Услугите, предоставяни от MerchantPro или които са интегрирани в Услугите на MerchantPro.

" Валидност " - отнася се до периода на валидност на Общите условия за обработка на данни, от влизането им в сила до прекратяване на Договора за предоставяне на услуги за създаване и хостване на онлайн магазини, сключен между MerchantPro и Бенефициента.

Всички останали термини ще имат значението, посочено в Договора.

3. Обработка на лични данни

Страните се споразумяха за следните разпоредби в допълнение към тези, предвидени в Споразумението:

3.1 Общите условия за обработка на данни са в сила от 25 май 2018 г. и остават валидни до пълното изтриване от MerchantPro на всички Лични данни на субектите на данни съгласно предвиденото в настоящото Приложение.

3.2 Бенефициентът, MerchantPro и техните служители трябва да спазват изискванията на законодателството за защита на данните и да спазват разпоредбите на това Приложение, на всяко искане или указание, дадено на другата страна, което се дължи пряко на изискванията на законодателството за защита на данните.

3.3 Бенефициентът и MerchantPro се съгласяват, че по смисъла на законодателството за защита на данните, Бенефициентът има статут на Администратор („Controller”) по отношение на всички данни на Бенефициента, които са лични, а MerchantPro има статут на Упълномощено лице от Оператора.

3.4 Бенефициентът потвърждава, че всички лични данни, предоставени на MerchantPro, са събрани и разкрити в съответствие със законодателството за защита на данните и MerchantPro има право да обработва лични данни.

3.5 MerchantPro ще обработва лични данни от името на Бенефициента въз основа на инструкции, документирани от Бенефициента, само за целите на предоставяне на Услугите на Бенефициента. Ако MerchantPro има законно задължение да обработва данните за други цели, ще информира Бенефициента предварително за тези операции по обработване, освен ако MerchantPro е задължен по закон да не разкрива тази информация. MerchantPro си запазва правото да събира анонимни данни за използването на услугите си и да ги прави публични на случаен принцип.

3.6 MerchantPro ще изпълни своите задължения за обработка на данни в съответствие с разпоредбите на това Приложение, освен ако MerchantPro не е задължен по закон да прилага други мерки за обработка на данни.

3.7 MerchantPro ще информира Бенефициента, доколкото това е позволено от закона, в случай на директно получаване на искания или жалби от субект на данни или властите относно обработката на лични данни.

3.8 MerchantPro ще предприеме всички необходими технически и организационни мерки за осигуряване на адекватно ниво на сигурност на данните в съответствие с член 32 от GDPR, както и мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка на лични данни и срещу случайна загуба или унищожаване или повреждане на лични данни. MerchantPro гарантира, че лицата, упълномощени да обработват лични данни, са се ангажирали да пазят поверителността им или имат законово задължение за поверителност.

3.9 MerchantPro няма да прехвърля лични данни извън Европейското икономическо пространство, освен ако Бенефициентът не е дал своето предварително писмено съгласие. MerchantPro е длъжен да спазва разумните инструкции, дадени предварително от Бенефициента, относно обработката на лични данни.

3.10 MerchantPro съдейства на Бенефициента при всички искания за достъп до лични данни, в съответствие със законодателството за защита на данните, които могат да бъдат подадени от субект на данни или от всяко друго лице. Ако въпреки помощта, предоставена чрез технически и организационни мерки, предоставени от MerchantPro, Бенефициентът не може да изпълни тези искания, използвайки функционалностите, до които има достъп в рамките на Услугите, и поиска пряката помощ от MerchantPro, MerchantPro може да начисли такса за своята намеса според времето, вложено от MerchantPro в това отношение, разход, за който ще бъде съобщено на Бенефициента предварително.

3.11 MerchantPro своевременно ще уведоми Бенефициента без ненужно забавяне, като използва данните за контакт, предоставени от MerchantPro, в случай на подозрение или всеки текущ инцидент на незаконно унищожаване или случайна загуба или разкриване или достъп до данни на Бенефициента, които могат да включват лични данни, и ще предприеме всички възможни мерки за намаляване на въздействието на тези инциденти и защитаването на тези данни. Бенефициентът е изцяло отговорен за гарантирането на точността на информацията за контакт, предоставена на MerchantPro, която MerchantPro ще използва, за да уведоми Бенефициента за възникването на подобни инциденти.

3.12 MerchantPro ще предостави на Бенефициента цялата информация, необходима поради разумни причини, за да докаже спазването на задълженията, посочени в член 28 от GDPR, и ще позволи и съдейства при одити, включително инспекции, извършени от Бенефициента или друг одитор, упълномощен от Бенефициента. Без да се засягат тези права, MerchantPro може по свое усмотрение да използва независими одитори, за да провери точността на проверките за сигурност във връзка с услугите, които предоставя на Бенефициента, както и спазването на задълженията му съгласно разпоредбите на този допълнителен акт. В тази връзка Бенефициентът трябва да изпрати на MerchantPro писмено искане за одит 30 дни преди планираната начална дата на одита. MerchantPro и Бенефициентът ще се договорят предварително за датата на началото на одита, неговата цел и продължителност, както и всички приложими мерки и ограничения за поверителност и сигурност. MerchantPro може да начисли такса за провеждане на одита, която ще бъде съобщена предварително на Бенефициента. MerchantPro може да възрази срещу одиторите, предложени от Бенефициента, ако MerchantPro счита, че те нямат необходимата квалификация, не са независими, че са преки или косвени конкуренти на MerchantPro или се считат за неподходящи за тази цел.

3.13 Единствено Бенефициентът е отговорен за правилното използване на Услугите в контекста на спазването на законовите си задължения като Оператор.

3.14 Единствено Бенефициентът е отговорен за осигуряването на сигурността на данните, системите и устройствата за удостоверяване, които Бенефициентът използва за пряк или непряк достъп до Услугите.

3.15 Единствено Бенефициентът е отговорен за сигурността на Личните данни, принадлежащи на клиентите, които Бенефициентът избира да съхранява или прехвърля извън местоположенията, принадлежащи към Услугите.

3.16 След прекратяване на предоставянето на Услугите MerchantPro ще изтрие съществуващата информация, с която разполага, в съответствие с правилата и условията, вътрешното законодателство и законодателството на Европейския съюз.

4. Обработка от трета страна

4.1 Двете страни се споразумяват за следните разпоредби относно обработката, извършвана от трети страни, наричани по-долу Обработващи подизпълнители:

(i) Бенефициентът упълномощава MerchantPro да посочи (и да позволи на всеки Обработващ подизпълнител да назначи) Обработващи подизпълнители в съответствие с настоящия член 4.1.

(ii) MerchantPro може да продължи да използва тези Обработващи подизпълнители, които вече са наети от MerchantPro към 25 май 2018 г.

(iii) MerchantPro ще предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че неговите споразумения с Обработващите подизпълнители включват условия, подобни на разпоредбите за защита на личните данни, съдържащи се в това приложение.

(iv)MerchantPro ще уведоми Бенефициента възможно най-скоро за определянето на нов Обработващ подизпълнител, включително подробности за обработката, която трябва да се извърши. Ако в рамките на 5 работни дни след получаване на такова известие, Бенефициентът ще уведоми MerchantPro писмено за каквито и да е възражения (по разумни причини) по предложеното назначение, MerchantPro и Бенефициентът ще си сътрудничат добросъвестно, за да направят всички разумни промени от търговска гледна точка при предоставянето на услугите на MerchantPro, за да се избегне използването на съответния Обработващ подизпълнител.

(v) Ако MerchantPro не е в състояние да извърши необходимата промяна на услугите в съответствие с разпоредбите на член 4.1 (iv), в рамките на 20 работни дни след получаване на уведомлението от Бенефициента, който възразява срещу предложеното назначаване на Обработващия подизпълнител, Бенефициентът може да се откаже от използването на онези Услуги, които изискват използването на предложения Обработващ подизпълнител, или може да се откаже от използването на всички Услуги в съответствие с клаузите на Договора, ако предоставянето на всички Услуги изисква използването на предложения Обработващ подизпълнител.

4.2 Бенефициентът се съгласява, че ако субект на данни предприеме действие или подаде жалба в резултат на каквото и да е действие или бездействие от страна на MerchantPro, MerchantPro няма да носи отговорност до степента, до която такова действие или бездействие е пряк или косвен резултат от действията на Бенефициента или инструкциите на Бенефициента, въпреки информацията, получена от MerchantPro относно нарушаването на правилата на GDPR от инструкциите на Бенефициента или от неправилното използване на Услугите от страна на Бенефициента.

5.Обхват на приложение на обработката

MerchantPro обработва лични данни с цел предоставяне на Услугите по сключения с Бенефициента Договор и спазване на всички законови задължения, наложени чрез него.

6. Естество и цел на обработката

 • използване на лични данни за конфигуриране, експлоатиране, наблюдение и предоставяне на Услугите по Договора;
 • управление на акаунти за достъп до Услугите на Бенефициента и на Потребителите и на Услугите, които предоставяме;
 • извършване на каквито и да било корекции или актуализации на Услугите, които предоставяме (когато сме задължени да правим корекции и/или актуализации);
 • създаване на резервно копие на лични данни за целите на сигурността;
 • обработка на лична информация, включително прехвърляне на данни, възстановяване на данни, достъп до данни;
 • спазване на нашите законови задължения;
 • достъп до мрежата за разрешаване на прехвърляне на лични данни;
 • изпълнение на писмени инструкции от Бенефициента в съответствие с горните разпоредби и/или Договора;
 • изпращане на функционални имейли (без маркетингова цел) до субектите на данни от името на Оператора.

7. Категории лични данни

MerchantPro обработва следните видове лични данни съгласно това Приложение:

 • идентификационни данни на акаунта за достъп до Услугите, като например номер на акаунта, код на устройството, IP адрес, история на използване на услугата, предоставена от Бенефициента на субектите на данни, и др.;
 • лични данни като име, имейл адрес, адрес, дата на раждане, телефонен номер на клиентите/потребителите/посетителите на Бенефициента;
 • история на данните и информацията за продуктите;
 • идентификационни данни на представителите на клиентите/потребителите/посетителите на Бенефициента;
 • по изрично желание на Бенефициента като част от използването на Услугите: ЕГН, други допълнителни лични данни, които MerchantPro не може да предостави.

8. Категории субекти на данни

Категориите субекти на данни са:

 • служители, изпълнители, временни работници, агенти, клиенти, доставчици или други лица, чиито лични данни ще бъдат обработвани като част от Услугите, предоставяни на Бенефициента;
 • клиенти/потребители/посетители на Бенефициента.

9. Продължителност на обработката

9.1 MerchantPro ще обработва лични данни не повече от необходимото за изпълнение на задълженията си по Договора с Бенефициента или за спазване на законови изисквания относно обработката на лични данни.

9.2 Ако има някакво несъответствие между условията, посочени в това Приложение, и Договора между Бенефициента и MerchantPro, условията, посочени в Приложението, ще имат предимство.

10. Изтриване на данните

10.1 Изтриване на данни през периода на валидност

 • Когато услугите на MerchantPro предоставят на Бенефициента необходимата функционалност за започване процеса на изтриване на Личните данни на субектите на данни, след започване на процеса на изтриване от Бенефициента MerchantPro ще изтрие тези данни от своите компютърни системи възможно най-скоро и в максимален срок от 60 дни, освен ако законодателството на ЕС или местното законодателство не изисква MerchantPro да съхранява такива данни;
 • Когато услугите на MerchantPro не предоставят на Бенефициента необходимата функционалност за започване процеса на изтриване на Личните данни на субектите на данни, MerchantPro ще обработва исканията на Бенефициента за изтриване на такива данни до степента, до която са възможни необходимите операции, и до степента, до която исканията се считат за разумни в съответствие със законовите разпоредби, освен ако законодателството на ЕС или местното законодателство не изисква MerchantPro да съхранява такива данни. MerchantPro може да начисли допълнителна такса за тези операции по изтриване и ще информира предварително Бенефициента за размера на тази такса и начина на изчисление.

10.2 Изтриване на данните след изтичане на срока на Валидност

След изтичане на срока на Валидност Бенефициентът упълномощава MerchantPro да изтрие всички Лични данни на клиенти от своите системи в съответствие със законовите разпоредби. MerchantPro ще изтрие тези данни от своите компютърни системи възможно най-скоро и в максимален срок от 60 дни, освен ако законодателството на ЕС или местното законодателство не изисква MerchantPro да съхранява такива данни.

11. Оторизация

С приемането на Общите условия за обработка на данни Бенефициентът упълномощава MerchantPro да обработва личните данни, принадлежащи на клиенти/потребители/посетители, в съответствие със законовите разпоредби и според предпочитанията на Бенефициента по отношение на операциите по обработване в съответствие с настройките, определени от Бенефициента в рамките на Услугите.

12. Услуги на трети страни

12.1 Ако Бенефициентът използва Услугите на трети страни, Услугите, предоставяни от MerchantPro, могат да позволят Услугите на трети страни, използвани от Бенефициента, да имат достъп до личните данни, принадлежащи на клиентите, с цел установяване на свързаност между Услугите на трети страни и Услугите, предоставяни от MerchantPro.

12.2 Бенефициентът има задължението да гарантира, че услугите на трети страни, които имат достъп до лични данни, се обработват при условия за сигурност, в съответствие със законовите разпоредби и при условията, уточнени от Бенефициента и третата страна, като настоящите Общи условия за обработка на данни не са приложими в отношенията между Бенефициента и доставчика на Услуги трети страни, които на свой ред обработват лични данни, принадлежащи на клиенти, включително лични данни, предадени към или от Услуги на трети страни.

12.3 MerchantPro няма да носи отговорност по никакъв начин за загуби, причинени от използването на услуги на трети страни, използвани във връзка с неговите услуги.

13. Финални разпоредби

13.1 Приложението „Общи условия за обработка на данни“ е неразделна част от Договора и може да се тълкува само във връзка с него.

Приложение № 2 – Политика относно изпращането на имейли и SMS съобщения

Бенефициентът може да генерира или изпраща имейли и SMS съобщения, използвайки услугите за изпращане на имейл и SMS на MerchantPro („Услуги за изпращане на имейл и SMS“). В допълнение към клаузите на този Договор и разпоредбите на Политиката за поверителност, следните условия за ползване се прилагат за достъп и използване на услуги за изпращане на имейл и SMS („Условия за използване на Услуги за изпращане на имейл и SMS“):

Използването на Услуги за изпращане на имейл и SMS трябва да спазва всички приложими закони по отношение на спам или нежелани търговски съобщения, поверителност, сигурност, непристойност, клевета, интелектуална собственост, порнография, тероризъм, национална сигурност, хазарт, закрила на децата и други приложими закони. Отговорност на Бенефициента е да познава и разбира законите, приложими за използването на тези услуги.

Използването от страна на Бенефициента на Услугите за изпращане на имейл и SMS трябва да е в съответствие с Политиката за поверителност на MerchantPro. Отговорност на Бенефициента е да прочете и разбере Политиката за поверителност, приложима за използването на тези услуги.

Бенефициентът ще положи разумни усилия от търговска гледна точка да не изпраща чувствителни лични данни, включително информация за медицинското или здравословното състояние на дадено лице, раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или други лични или чувствителни данни (колективно, „Лични данни“ ). Отговорност на Бенефициента е да прочете и разбере задълженията си по отношение на Личните данни.

Използването от страна на Бенефициента на Услугите за изпращане на имейл и SMS трябва да отговаря на всички приложими инструкции на MerchantPro. Ситуациите по-долу са няколко примера за практики, които могат да нарушават условията за използване на Услугите за изпращане на имейл и SMS:

 • използване на имейл списъци и телефонни номера без разрешение, съответно списъци, в които получателят не е дал изрично съгласието си да получава съобщения по имейл и/или SMS от Бенефициента);
 • използване на закупени или наети списъци с имейли и телефонни номера;
 • използване на имейл адреси, имена на домейни или имейл сървъри на трети страни без надлежно разрешение;
 • изпращане на имейли до неспецифични адреси (например, но не само, contact@domain.com, webmaster@domain.com или info@domain.com и т.н.);
 • изпращане на имейли и SMS, които водят до неприемлив брой оплаквания за спам или UCE (дори ако самите имейли всъщност не са спам или UCE и/или дори ако самият SMS не е де факто спам);
 • неизпълнение на каквото и да е искане от получател за премахване от списъка за кореспонденция в рамките на 10 дни от получаване на искането;
 • невключването във всеки имейл на връзка към актуалната Политика за поверителност, приложима за този имейл;
 • прикриване на произхода или предмета на всяка комуникация по имейл и/или SMS или фалшифициране или манипулиране на имейл адреса на източника или самоличността на подателя, темата, заглавието или информацията за начина на предаване за всеки имейл и/или SMS;
 • невключването във всеки имейл на валидна информация за контакт на Бенефициента или на функционална връзка към такава;
 • включването на материали, които насърчават даден получател да изпрати имейл и/или SMS до друг получател.

С използването на Услугите за изпращане на имейл и SMS Бенефициентът се съгласява, че MerchantPro може да използва определени инструменти, за да гарантира, че имейлите и/или SMS съобщенията, изпратени от Бенефициента, и тяхното съдържание са защитени и отговарят на условията за използване на Услугите за изпращане на имейл и SMS.

Чрез генериране или изпращане на имейли и/или SMS чрез Услугите за изпращане на имейл и SMS Бенефициентът се съгласява да спазва Условията за използване на Услугите за изпращане на имейл и SMS. В случай на неспазване на тези условия MerchantPro може временно да спре или да блокира за постоянно достъпа на Бенефициента до Услугите за изпращане на имейл и SMS.

В случаите, когато MerchantPro открие или бъде уведомен за дейности със спам, извършени от или във връзка с Бенефициента и включващи каквито и да било действия от MerchantPro, технически, правни, финансови и т.н., MerchantPro ще издаде проформа фактура на Бенефициента за стойността на услугите, предоставяни в контекста на тези ситуации, със задължение за плащане от Бенефициента в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на съобщаване на фактурата. Стойността на услугите ще бъде изчислена въз основа на времето и ресурсите, използвани от MerchantPro, както и други разходи, начислени от MerchantPro.

Приложение № 3 – Споразумение за ниво на обслужване

Това споразумение за ниво на обслужване („SLA“) е политика, която урежда Услугите, предоставяни от MerchantPro.

Определения

"Основни услуги" - набор от предварително дефинирани дейности, предоставени от MerchantPro по искане и интерес на Бенефициента, за да се позволи работата на следните компоненти на платформата MerchantPro: извършване на поръчки от трети страни в рамките на онлайн магазина, създаден от Бенефициента, обработка на поръчки от Бенефициента, управление на каталога с продукти.

"Процент от месечното работно време" - процент на наличност на която и да е Основна услуга, изчислен по следната формула:

Процент от месечното работно време = Процент на месечната работа = (Продължителност на пълния месечен работен цикъл в минути – Месечна продължителност без работа в минути)/Продължителност на пълния месечен работен цикъл в минути * 100

Споразумение за ниво на обслужване

За Основните услуги, използвани от Бенефициента, MerchantPro ще положи всички разумни усилия да осигури най-малко 99,9% като Процент от месечното работно време по време на всеки цикъл на фактуриране. Ако някоя от Основните услуги, закупени от Бенефициента, не отговаря на SLA, Бенефициентът има право да поиска обезщетение съгласно чл. 7.3 от Общите условия.

Бенефициентът трябва да изпрати искането за обезщетение до MerchantPro в писмена форма, по имейл, в рамките на 3 календарни дни от инцидента и трябва да включва информацията, посочена по-долу:

 1. дата и час на инцидента;
 2. IP адрес, от който е открит инцидентът;
 3. данни от Trace Route;
 4. други подробности, специално поискани от MerchantPro за идентифициране или установяване на инцидента, довел до недостъпност на Услугите.

Ако Бенефициентът не предостави в искането за обезщетение информацията, описана в този SLA, MerchantPro си запазва правото да откаже обезщетението.

След получаване на искането на Бенефициента за обезщетение, MerchantPro ще провери предоставената информация и ще отговори на искането на Бенефициента в рамките на 14 работни дни.

Изключения от Споразумението за ниво на обслужване

Това SLA не се прилага в случай на недостъпност, спиране или прекратяване на Услугите или други проблеми с производителността, пряко или косвено:

(i) причинени от фактори извън разумния контрол на MerchantPro, включително всяко форсмажорно събитие, проблеми с достъп до интернет или свързани проблеми извън обхвата на Основните услуги;

(ii) в резултат на действие или бездействие на Бенефициента по отношение на уведомления, изпратени от MerchantPro относно използването на ресурси или постигането на определени ограничения за използване;

(iii) причинени от оборудване, софтуер или друга технология на Бенефициента и/или оборудване, софтуер или технология на трети страни (различни от оборудването на трети страни под прекия контрол на MerchantPro);

(iv) в резултат на спиране или прекратяване на правото на Бенефициента да използва Услугите в съответствие с Общите условия.

Ако наличността е повлияна от фактори, различни от тези, използвани при изчисляването на Процент от месечното работно време, MerchantPro ще прегледа всички искания за обезщетение, подадени от Бенефициента, но не може да гарантира, че те ще бъдат уважени.